ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

На основание Заповед № РД-00-214/23.02.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
             1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2358 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 511.00 /петстотин и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел IV,  при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 41112.504.2355, 41112.504.2357; 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517362-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-310057-07.04.2020 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“.Имотът е актуван с АОС № 5765/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 65150 лева, без ДДС.

           2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2359 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 611.00  /шестстотин и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 41112.504.2360, 41112.504.2362; 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517346-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5766/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 78000 лева, без ДДС.

        3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2361 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 442.00 /четиристотин четиридесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел IV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори; 41112.504.584; 41112.504.2362, 41112.504.2360, 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517329-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5768/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 56400 лева, без ДДС.

           4. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 668.00 /шестстотин шестдесет и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 123, квартал 2, парцел ХIII, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-1059360-29.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6271/13.10.2021 год.- начална тръжна цена 6600 лева, без ДДС.

          5. Незастроен,  урегулиран поземлен имот  ІV-462, кв. 41, по ПУП на с. Шишковци, oбщ.Кюстендил с площ 670.00 /шестстотин и седемдесет/ кв.метра при граници и съседи: От северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; От североизток: УПИ V-462;  От югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; От югозапад: УПИ ІІІ-462; От юг: УПИ Х-463, съгласно скица № 449/20.09.2018 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Шишковци, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 4995/11.10.2018 год.- начална тръжна цена 7000 лева, без ДДС.                                                                                                                                                        
Търга да се проведе на  15.03.2022 год. от  10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 23.03.2022 год., при същите условия.    
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 11.03.2022 год., включително и до 18.03.2022 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 11.03.2022 год., включително и до 18.03.2022 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 844 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт