ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание пар. 4 ал. 2 от зут

ДО:  Иван Василев Джагалов, Светлана Георгиева Гогева, Десислава Валентинова Карадакова, Тодорка Владимирова Йорданова, Росица Василева Темизова, Райка Стойова Йорданова, Васил Драганов Йорданов и Кирил Драганов Йорданов, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, собственик на поземлен имот с идентификатор  16198.35.4 по КККР на землище  с. Горна Гращица, местност Старата могила.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-86/ 20.01.2022 г. Гергана Крумова Тодорова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5,  местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона – с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517