ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

До Светослава Методиева Василева от гр. София, ж.к. „Обеля”, №275, ет. 10, ап. 49
           До Венета Славева Тодорова от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков“ №12 

            Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-253/07.03.2022 г. кметът на Община Кюстендил е одобрил, внесения за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517