ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ДО   „СИГНАЛ - ДК“ ЕООД УЛ. „ПЕТЪР НИКОВ“ №7 ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-301/ 15.03.2022 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217,  местност Кандило от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на паркинг в ПИ 41112.50.121 и за транспортна инфраструктура ПИ 41112.50.217, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).
Възложител на проекта е „БАСИК“ ЕООД, гр. Кюстендил с управител Цветомира Йорданова Маноилова.  
В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517