ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявява публичен тьрг

Със Заповед №РД-00-474/15.04.2022г. на Кмета на Община Кюстендил на 29.04.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

I. С тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терени

1. Помещение /№1/ част от сграда, представляващо ПИ с идентификатор 41112.503.1129.6, находящо се в гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 16,00 м2 търговска площ, с предназначение за търговска дейност с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Сектор №2 за търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №4, №5 и №6, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова площ, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС. Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 28.04.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 10.05.2022 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

II. С явно наддаване за отдаване под наем на общински терен

1.Терен, находящ се в ПИ 41112.504.2144 по КККР на гр. Кюстендил на Колушко дере с площ 61,00 м2 за поставяне на преместваем обект за павилион за кафе-аперитив с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 без ДДС на месец. Начална тръжна цена на обекта 226,00 лева. Стъпката за наддаване е 22,00 лв.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 27.04.2022г. и до 09.05.2022г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 16,00 часа на 28.04.2022г. и за повторен до 16,00 часа на 10.05.2022г.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 27.04.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 09.05.2022 година.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 11.05.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 669 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт