ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление РД-00-542

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-542/27.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработят:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ XI - „За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146, кв. 294 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил и разделяне на УПИ XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ на два нови УПИ – УПИ IX -„За обществено обслужване“ и УПИ XI -„За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294
- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ IX -„За обществено обслужване“ и УПИ XI -„За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294 за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела са  съобразени с изискванията на чл. 38 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона (Ц).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1879/30.09.2021 г. от Емил Ивайлов Христов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517