ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-573/ 09.05.2022 г. Кметът на общината разрешава изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, включващ:

-  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.506.140,  местност Гърлянски черешарник по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  

- инвестиционен проект за „изграждане на фотоволтаичен парк“

При изработването на КПИИ да се спазят разпоредбите на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-83/20.01.2022 г. от  „БУЛСАН ГРУП“ ООД, със седалище гр. София и управител Димитър Георгиев Иринков.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517