ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-648/19.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват ПИ 41112.503.4149 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, образуване на нов УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378, заличаване на улица с о. т. 1286а до о. т.  885б и проектиране на нова улица от о. т. 1286 до о. т. 885б.

- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378 по плана на гр. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517