ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Информация за за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността „Секретар на община” Общинска администрация - Община Кюстендил

Конкурсната комисия, определена със заповед РД-00-680/31.05.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил реши: 

Допуснатият  кандидат следва да се яви за защита на концепцията на 15.06.2022 г. от 09:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, етаж 2.

Интервюто с допуснатият кандидат, получил оценка най-малко „8“ на писмената концепция и нейната защита ще се проведе на 16.06.2022 г. в 09:00 часа на горепосочения адрес.

Система за определяне на резултатите от конкурса:

  1. Коефициентите при формиране резултатите от конкурса, както следва:

- за разработване на концепцията и за нейната защита – коефициент 4;

- за интервюто – коефициент 5.

  1. Критерии за оценка на писмената разработка:

а. пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на разработката;

б. практическа насоченост;

в. ясно формулирани цели;

г. логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

  1. Начина за формиране на резултатите от конкурса:

а) Всеки член на комисията се запознава с представената писмена концепция на кандидата и я преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

б) Кандидат, чиито концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4”, се допускат до защита на концепцията;

в) Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

в)  Време за защита на концепцията – до 30 минути;

г) Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията по 5-степенна скала, като оценката е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Конкурсната комисия може да задава въпроси относно информационните източници, които са ползвани при подготовката на писмената концепция и компетентности, които са ключови за ефективното изпълнение на длъжността;

д) Общият резултат допуснатият кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита;

е) До участие в интервюто се допуска кандидат, чийто общ резултат от оценката на писмената концепция и от оценката на нейната защита е най-малко „8”;

ж)  Продължителността на интервюто е до 20 минути;

з) При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 5 точки;

и) Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при разработване на концепцията и нейната защита, и интервюто, умножени с определените по т. 1  коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 199 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт