ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщения на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

     До Малинка Борисова Божкова от гр. Кюстендил, ул.„19-ти февруари“, № 33    
     До Райка Борисова Таскова от с. Ябълково, общ. Кюстендил
     До Румен Стефанов Сечков от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61    
     До Стефан Василев Стефанов  от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61      
     До Валентина Иванова Алайкова от гр. Кюстендил, кв.„Запад“, бл. 64, ет. 7
     До Таня Йорданова Йовева от с. Дворище, общ. Кюстендил
     До Албена Емилова Джонева от гр. Кюстендил, ул. „Македония“ №26, вх. В
     До Милен Руменов Стефанов от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61
     До Митра Николова Йорданова от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 84, вх.В    
     До Мартин Йорданов Славов гр. Пловдив, ул. „Околчица“ №20, вх. Б, ет. 4
     До Десислава Йорданова Славова гр. Пловдив, ул.„Околчица“ №20,вх. Б,ет. 4
     До Емил Станков Моралийски гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №74
     До Станислава Емилова Моралийска гр. София, ж.к. „Младост 2“ бл. 221А
     До Янка Георгиева Ранова с. Граница, общ. Кюстендил
     
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
           Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.
           Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
          Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517