ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен имот

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК и допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-897/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана на официалния сайт на Община Кюстендил

И З М Е Н Я М:

Заповед № РД-00-897/06.07.2022 година за провеждане на търг за отдаване под аренда на земеделски земи за отглеждане на полски култури за срок от 10 години от ОПФ

В Заповедта се променя

На 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Да се чете:

На 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка и стъпка за наддаване 1,90 лева при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Община Кюстендил съгласно чл.78, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със заповед № РД-00-897/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. ПИ с идентификатор 36659.26.108 по КККР на с. Катрище с размер от 0,510 дка в местност „Сад. бахчи“, с НТП – овощна градина, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6525/13.06.2022 година;
2. ПИ с идентификатор 36659.26.189 по КККР на с. Катрище с размер от 1,880 дка в местност „Герено“, с НТП – деградирала орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6526/13.06.2022 година;
3. ПИ с идентификатор 36659.26.191 по КККР на с. Катрище с размер от 4,706 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6527/13.06.2022 година;
4. ПИ с идентификатор 36659.26.192 по КККР на с. Катрище с размер от 5,820 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6528/13.06.2022 година;
5. ПИ с идентификатор 36659.26.194 по КККР на с. Катрище с размер от 0,812 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6529/13.06.2022 година;
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които:
1. са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година;
2. са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване по несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и държавни задължения, освен ако компетентния орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
Обстоятелствата по т.5 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.1, 2, 3 и т.4 с декларация;
Въз основа на протокола от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се определя арендатора, наемната цена, условията и сроковете за плащането.
Заповедта се издава в 7-дневен срок от получаването на протокола от тръжната комисия, обявява се на видно място в сградата на общината и може да се обжалва от останалите участници по реда на ГПК.
След влизане в сила на Заповедта, Кметът на общината в 14-дневен срок, сключва договор за аренда с определения арендатор. В договора задължително се включват, условията, при които е спечелен публичния търг.    
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 12, ал.5 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общински поземлен фонд, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 26.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.07.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 18.07.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 22.07.2022г. и се входират до 15,00 часа на 25.07.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.07.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.07.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 710 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт