ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №818, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.07.2022 г. с протокол №35/28.07.2022 г., разрешава на Мария Нарцис Каймакански от гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.81.4 местност При църквата от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е Мария Нарцис Каймакански – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517