ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1123/ 23.08.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ IV - “За обслужващи дейности“, кв. 91 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проектите е образуване на два нови УПИ – УПИ XXXV – „За производствени, обслужващи и складови дейности“, идентичен с ПИ 41112.501.64 от КК и УПИ  XXXVI   - „За обслужващи дейности“, идентичен с ПИ 41112.501.65 от КК на гр. Кюстендил и определяне на ограничителни линии на застрояване за новообразуваните УПИ при устройствени параметри за застрояване, съгласно чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за предимно производствена устройствена зона (Пп). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
     Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-1428/08.08.2022 г.  от „Микротел“ ЕООД с управител Георги Милчов Стоянов и Боян Йорданов Данчев.
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517