ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1154/ 25.08.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за  подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 65047.15.584, м. Трите буки“ по КККР на с. Савойски, общ. Кюстендил и определяне на ограничителните линии и устройствени параметри за застрояване, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Искането за разрешение е направено със заявление вх. №26-00-267/24.03.2022 г. от „Руен турист“ ЕООД с управител Иван Кирилов Михайлов
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517