ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявава публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот- частна общинска собственост, с идентификатор 41112.504.1326

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16 ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, реши:

І. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот – Заповед № КД-14-24 от 28.01.2010 г. на началника на СГКК – Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. Калосия № 19, с площ 15 900 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1777, кв. 212, ведно с намиращата се в него сграда с идентификатор 41112.504.9, състояща се от ниско тяло на два етажа, година на построяване 1991 г., и високо тяло на седем етажа, година на построяване 1983 г., с обща застроена площ 1660 кв. м и обща разгъната застроена площ 6497 кв. м, предназначение: хотел; при съседи на имота: 1. 41112.504.1371, 2. 41112.504.2021, 3. 41112.504.2046, 4. 41112.41.5, 5. 41112.41.70, 6. 41112.504.1325, 7. 41112.504.1324 и 8. 41112.504.1 2023, съгласно скица № 15-511983/10.06.2019 г., издадена от СГКК – Кюстендил, ведно със всички подобрения, оборудване и обзавеждане.

II. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. І от настоящото решение имот общо в размер на 6 982 000 лв.

III. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. І от настоящото решение недвижим имот в размер на 6 982 000 лв. и стъпка на наддаване – 69 820 лв.

IV. Определя депозит за участие в търга в размер на 698 200 лв. и краен срок за внасянето му – 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

V. Тръжната документация за участие в търга се закупува в дирекция „Икономически дейности“ срещу документ за платена такса/цена в размер на 50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644, код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

VI. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименование на обекта и името на участника в срок до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в административната сграда на Община Кюстендил, Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция „Икономически дейности“.

VII. Търгът да се проведе от 14 ч. на 26-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.

VIII. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на имота при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

IX. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

X. Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер на 698 200 лв. – 36-ият ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

XI. Срок за подаване на предложения – до 17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

XII. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

ХІІІ. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в дирекция „Икономически дейности“.

ХІV. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗДДС, с изключение на сградите и прилежащия терен към сградите, които не са нови.

ХV. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

XVI. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.

XV II. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва: 5 членове и 2 резервни.

XVIII. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на община Кюстендил протокола от търга.

XIХ. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

XХ. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 563 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт