ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост

На основание Заповед № РД-00-1194/07.09.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4599 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 207.00 /двеста и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.4149; 41112.503.1782; 41112.503.4150, съгласно скица - проект № 15-1104617-11.10.2021г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Цар Борис І“.
Начална тръжна цена 19 700 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 1000 лева
2. Незастроен, урегулиран поземлен имот VI - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 862.00 /осемстотин шестдесет и два/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ V - общ.; от юг: край на регулация; от запад: край на регулация, съгласно скица №44/04.02.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Багренци, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
3. Незастроен, урегулиран поземлен имот ХII, кв. 14 по плана на с. Горна Брестница, целия с площ 745.00 /седемстотин четиридесет и пет/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 48-49; от изток и юг: край на регулация; от запад: УПИ ХI и ПИ 85, съгласно скица № 285/16.07.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Горна Брестница, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.83 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 2690.00 /двe хиляди шестстотин и деветдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000114. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот І - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.13.82; 66891.13.80; 66891.14.35; 66891.2.422 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-17451-11.01.2021 г., издадена от АГКК - София. Адрес: с.Скриняно, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5889/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 22 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 6786.00 /шест хиляди седемстотин осемдесет и шест / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000116. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот ІІ - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Съгласно скица № 15-17456-11.01.2021г., издадена от АГКК - София. Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5890/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 41 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 2000 лева.
6. Поземлен имот с идентификатор 66891.40.14 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 3003.00 /три хиляди и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 040014, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.40.16; 66891.40.15; 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-550938-21.05.2022г., издадена от АГКК - София.Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6530/13.06.2022г.
 Начална тръжна цена 24 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.09.2022г. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.09.2022г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
         Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 712 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт