ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел „Контрол по строителството“ при дирекция „Строителство, устройствено и инвестиционно планиране“ - Община Кюстендил

Конкурсна комисия определената със Заповед № РД-00-1191/07.09.2022 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Контрол по строителството“ следва да се явят за решаване на тест на 26.09.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.09.2022 г. в 14.00 часа

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса  един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

В съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста

Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка.
Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Съгласно решение на конкурсната комисия минимална оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 от НПКПМДСл.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, преценявайки относителната им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
Определя коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
Определя коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 37 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517