ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление за подбор на персонал за социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства"

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019 – 0023 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, Община Кюстендил обявява конкурси за провеждане на подбор на персонал, както следва:

1.За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ за следните длъжности:
•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален работник – 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 5 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.
•    Домакин/Работник поддръжка – 0,5 щ. бр.

2.За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/ за следните длъжности:

•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален работник – 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 3 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.
•    Домакин/Работник поддръжка – 0,5 щ. бр.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1.Ръководител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено висше образование;
2.Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
3.Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
4.Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5.Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
-Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2.Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3.Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4.Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5.Извършва анализ на дейността на ЗЖ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6.Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
7.Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в ЗЖ;
8.Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9.Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
10.Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
11.Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЗЖ;
12.Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал
13.Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените услуги в ЗЖ;
14.Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
15.Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЗЖ;
16.Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
17.Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
18.Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 
2.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено висше образование;
2.Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
6.Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
3.Професионален опит – не се изисква;
4.Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера
5.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2.Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3.Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ЗЖ;
4.Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5.Координира дейностите на персонала на ЗЖ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите и екипа за организация и управление на проекта;
6.Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7.Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.Социален терапевт – 8 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено основно образование;
2.Професионален опит – не се изисква;
3.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2.Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЗЖ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3.Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4.Проветрява помещенията, предава съвместно с потребителите бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5.Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6.Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
8.Работа по график.


4. Медицински специалист – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено медицинско образование;
2.Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3.Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4.Професионален опит – не се изисква;
5.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Наблюдава здравословното състояние на потребителите на ЗЖ и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2.Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3.Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЗЖ и в преразглеждането им;
4.Следи и контролира за хигиената в ЗЖ /отопление, проветряване, дезинфекция/;
5.Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;
6.Регистрира назначенията в специален регистър и води „Дневник инциденти“;
7.Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;
8.Води необходимата документация и отчетност;
9.Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
10.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ 1.

5. Домакин/Работник поддръжка – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Свидетелство за управление на МПС – Категория В
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности;
2.Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване;
3.Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира    закупуването им;
4.Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи;
5.Контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация;
6.Прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за продажбата на излишните;
7.Отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите;
8.Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали;
9.Извършва ремонтни и благоустройствени дейности, свързани с поддържане базата на ЗЖ;
10.Събира и изнася отпадъци на определените за целта места;
11.Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка;
12.Следи за изправността на отчитащите прибори и уреди;
13.Разпознава, разчита и използва електротехническата документация – наредби,  правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
14.Поддържа складове, мазета и дворни площи;
15.Изпълнява и други възложени задачи от ръководителя на ЗЖ.

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец; Приложение 1;
- Автобиография - по образец ; Приложение 2;


-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
-Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;
      
Документите по образец се получават в Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 03.10.2022 г. до 14.10.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-31
ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 18.10.2022 г. на информационното табло с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 410 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517