ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Със Заповед №РД-00-1483/31.10.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.11.2022 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с АОС №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 03962.46.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята 10, находящ се в местността "Белуша" с общ размер 33, 820дка, актуван с АОС № 6622/06.10.2022г., с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 03962.97.29 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил,  с начин на трайно ползване “овощна градина“, категория на земята 4, находящ се в местността "Попов рид" с общ размер 4,420дка, актуван с АОС №6625/06.10.2022г., с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 03962.49.79 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята 4, находящ се в местността "Попов рид" с общ размер 10,824дка, актуван с АОС №6623/06.10.2022г., с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 03962.97.6 в зевмлището с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята 4, находящ се в местността "Попов рид" с общ размер 1,453дка, актуван с АОС №6624/06.10.2022г., с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с АОС №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с АОС №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с АОС №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор  16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с АОС №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 16141.49.8 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бара” с общ размер 12,793 дка, актуван с АОС №5674/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
11. Част от поземлен имот с идентификатор 46108.27.23 с размер на 11,452 дка в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с АОС №5680/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с АОС №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с АОС №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с АОС №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 29266.1.283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „При кръчмата” с общ размер 17,262 дка, актуван с АОС №6282/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
16. Част от поземлен имот с идентификатор 29266.1.274 с размер на 26,519 дка в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,519 дка, актуван с АОС №6281/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с АОС №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с АОС №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с АОС №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 38432.65.10 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Градженко” с общ размер 68,440 дка, актуван с АОС №6276/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
21. Част от поземлен имот с идентификатор 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с АОС №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
22. Част от поземлен имот с идентификатор 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с АОС №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
23. Част от поземлен имот с идентификатор 44183.35.66 с размер на 33,873 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с АОС №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 44183.41.94 в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, с площ 15,524дка, находящ се в местността "Стребището", актуван с АОС№5144/30.07.2019г., с начална тръжна 16,80 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с АОС №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с АОС №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
27.Част от поземлен имот с идентификатор 57188.8.25 с размер на 47,733 дка в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с АОС №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с АОС №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с АОС №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с АОС №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с АОС №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с АОС №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 61457.6.106 в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Долбин” с общ размер 11,977 дка, актуван с АОС №6277/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с АОС №5309/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.39 в землището с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местноста "Керкеневица" с общ размер 1,000 дка, актуван с АОС №6633/14.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 62181.22.100 в землището на на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 6, находящ се в местността "Базяко" с общ размер 1,000дка, актуван с АОС №5681/20.10.2020г., с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.84 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността "Под хана" с общ размер 1,454дка, актуван с АОС №6634/14.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.213 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността "Под хана" с общ размер 0,616дка, актуван с АОС №6635/14.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.85 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността „Лесновец“ с общ размер 1,304дка, актуван с АОС №6636/14.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.72 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността „Лесновец“, с общ размер 1,805дка, актуван с АОС №6637/18.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.44 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местността "Керкеневица", с общ размер 2,500дка, актуван с АОС №6638/18.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.15 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местността "Под гробищата", с общ размер 2,400дка, актуван с АОС №6639/18.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.16 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местността "Селище", с общ размер 2,697дка, актуван с АОС №6640/18.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 67461.27.5 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 7, находящ се в местността "Цръквенци", с общ размер 13,257дка, актуван с АОС №6632/11.10.2022г., с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;
45. Поземлен имот с идентификатор 73691.14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с АОС №5312/25.11.2019г., с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
46. Поземлен имот с идентификатор 78611.23.8 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 19,991 дка, актуван с АОС №5685/20.10.2020г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
47. Част от поземлен имот с идентификатор 78611.2.850 с размер на 24,139 дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 25,439 дка, актуван с АОС №5684/20.10.2020г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
48. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с АОСт №5316/26.11.2019г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
49. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с АОС №5317/26.11.2019г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
50. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неиз.нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с АОС №5319/26.11.2019г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
51. Поземлен имот с идентификатор 78611.5.667 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Средо бърдо” с общ размер 67,490 дка, актуван с АОС №6283/09.11.2021г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
52. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.648 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“, категория на земята 8, находящ се в местността "Бурназо" с общ размер 23,339дка, актуван с АОС №5314/25.11.2019г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
53. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.353 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя“, категория на земята 5, находящ се в местността "Кривевица“, с общ размер 65,739дка, актуван с АОС №5320/27.11.2019г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
54. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.29 в землището на с Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива“, категория на земята 8, находящ се в метността "Гарочан“, с общ размер 12,025дка, актуван с АОС №6631/11.10.2022г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
55. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.645 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“, категория на земята 8, находящ се в местността "Преслапо", с общ размер 37,212дка, актуван с АОС №5313/25.11.2019г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
    
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.11.2022 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 11.11.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 15.11.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 18.11.2022г. и се входират до 15,00 часа на 22.11.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 11.11.2022г., а за повторния търг до 15,00 часа на 18.11.2022г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 316 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт