ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1599/23.11.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен уст-ройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ-131 и УПИ XI-123 в кв. 17 по действащия план за регулация на с. Радловци, общ. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационните граници между тях.
Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложители на проекта са Елена Димитрова Багалийска, Василка Димитрова Атанасова, Снежанка Петрова Георгиева и Галя Михайлова Веселинова.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517