ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване зза отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд

Със Заповед № РД-00-1626/29.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК за допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-1605/24.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана на сайта на Община Кюстендил е допуснато Изменение в Заповед № РД-00-1605/24.11.2022 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

ПРЕКРАТЯВАМ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЛЕДНИЯ ИМОТ:

  1. II. Отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години

      22. ПИ с идентификатор24.74 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,741 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Въртешката“ актуван с АОС №6685/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №РД-00-1605/24.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 06.12.2022 година от 10,00 часа в сградата на Килийното училище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

I. Отдаване под аренда на земеделска земя за създаване на трайни насаждения за срок от 10 години

1. ПИ с идентификатор 67790.4.33 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 2,930 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност: "Средно поле", актуван с АОС №6552/15.07.2022 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;
2. ПИ с идентификатор 23282.82.20 в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, с площ 1,487 дка, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята 5, местност: "Валоже", актуван с АОС №6619/23.08.2022 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;

II. Отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години

1. ПИ с идентификатор 04323.3.14 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 3,930 дка, с начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9, Местност "Арбалика" актуван с АОС №6666/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
2. ПИ с идентификатор 04323.3.16 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 4,500 дка, с Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9 Местност "Арбалика"  актуван с АОС №6667/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
3. ПИ с идентификатор 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 14,005 дка, Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9 Местност "Арбалика" актуван с АОС №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
4. ПИ с идентификатор 04796.15.369 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 12,036 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, местност "Чукарката" актуван с АОС №6669/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
5. ПИ с идентификатор 04796.11.315 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 1,042 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, Местност: "Свиндаци" актуван с АОС №6670/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
6. ПИ с идентификатор 16995.84.60 в землището на с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, с площ 104,317 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, местност: "Терзина падина“, актуван с АОС №6668/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
7. ПИ с идентификатор 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 18,351 дка, Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 5 Местност: "Планинница" актуван с АОС №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
8. ПИ с идентификатор 22811.8.146 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,471 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност: "Врътковец"  актуван с АОС №6672/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
9. ПИ с идентификатор 22811.8.141 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,173 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Люти дол" актуван с АОС №6673/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
10. ПИ с идентификатор 22811.8.66 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 5,998 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Врътковец" актуван с АОС №6674/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
11. ПИ с идентификатор 22811.8.67 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,999 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6675/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
12. ПИ с идентификатор 22811.8.75 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6676/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
13. ПИ с идентификатор 22811.8.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,609 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6677/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
14. ПИ с идентификатор 22811.8.56 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,968 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6678/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
15. ПИ с идентификатор 22811.8.55 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,399 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6679/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
16. ПИ с идентификатор 22811.8.54 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,781 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6680/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
17. ПИ с идентификатор 22811.8.53 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,227 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6681/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
18. ПИ с идентификатор 22811.8.52 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,165 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6682/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
19. ПИ с идентификатор 22811.8.47 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6683/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
20. ПИ с идентификатор 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 14,213 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 10, местност "Коприва" актуван с АОС №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
21. ПИ с идентификатор 22811.8.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,997 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 10, местност "Коприва" актуван с АОС №6684/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
22. ПИ с идентификатор 22811.24.74 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,741 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Въртешката“ актуван с АОС №6685/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
23. ПИ с идентификатор 22811.22.20 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,575 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Жълта бара" актуван с АОС №6686/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
24. ПИ с идентификатор 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 13,108 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Д. бахча" актуван с АОС №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
25. ПИ с идентификатор 29386.7.1 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 16,317дка, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категорията на земята 5, местност: "Грамаге" актуван с АОС №5002/04.12.2018 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
26. ПИ с идентификатор 29386.18.80 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 5,823 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6286/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
27. ПИ с идентификатор 29386.18.183 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 0,882 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Дабе" актуван с АОС №6287/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
28. ПИ с идентификатор 29386.18.17 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил,с площ 2,525 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6284/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
29. ПИ с идентификатор 29386.18.19 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 6,762 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6285/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
30. ПИ с идентификатор 29386.18.248 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 0,765 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе“ актуван с АОС №6671/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
31. ПИ с идентификатор 29386.9.25 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 9,177 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категорията на земята 5, местност: "Лешовица" актуван с АОС №6289/10.11.2022 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
32. ПИ с идентификатор 29386.43.37 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 2,290 дка, начин на трайно ползване “Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6293/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
33. ПИ с идентификатор 29386.43.51 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,766 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6294/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
34. ПИ с идентификатор 29386.43.55 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,315 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Крънолица" актуван с АОС №6295/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
35. ПИ с идентификатор 29386.43.56 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,342 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Крънолица" актуван с АОС №6296/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
36. ПИ с идентификатор 29386.43.6 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 3,683 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6290/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
37. ПИ с идентификатор 67790.22.33 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 9,518 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Брегория" актуван с АОС №6649/31.10.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
38. ПИ с идентификатор 67790.18.46 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,765 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност: "Брегория" актуван с АОС №6650/31.10.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
39. ПИ с идентификатор 67790.18.8 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,753 дка, начин на трайно ползване“ Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6651/02.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
40. ПИ с идентификатор 67790.18.63 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,737 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6652/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
41. ПИ с идентификатор 67790.18.62 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,313 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория"  актуван с АОС №6653/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
42. ПИ с идентификатор 67790.18.146 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,500 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6654/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
43. ПИ с идентификатор 67790.18.142 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,110 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност: "Брегория" актуван с АОС №6655/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
44. ПИ с идентификатор 67790.18.66 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,086 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6656/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
45. ПИ с идентификатор 67790.18.72 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,656 дка, начин на трайно ползване “Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6657/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
46. ПИ с идентификатор 67790.18.65 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,829дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6658/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
47. ПИ с идентификатор 67790.18.78 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,636 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6659/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
48. ПИ с идентификатор 67790.18.92 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,623 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория“ актуван с АОС №6660/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
49. ПИ с идентификатор 67790.4.31 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,100 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност "Средно поле" актуван с АОС №6661/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
50. ПИ с идентификатор 67790.4.32 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,720 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност "Средно поле" актуван с АОС №6628/07.10.2022 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
51. ПИ с идентификатор 67790.18.49 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,825 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6662/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
52. ПИ с идентификатор 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с АОС №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 13.12.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №24, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 02.12.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 05.12.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 09.12.2022г. и се входират до 15,00 часа на 12.12.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 02.12.2022г., а за повторния търг до 15,00 часа на 09.12.2022г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 463 пъти
Още в тази категория: « Обявление Обявява »

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт