ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1/03.01.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

 1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Кюстендил, координира и контролира дейността на звената за изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон.
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) - Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“;
 • Години професионален опит – 4 години или минимален ранг – III младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво: 6
 • Ръководно ниво: 6А

2.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – Съгласно чл. 5, ал. 2 , изр. 2 от Закона за устройство на територията кандидатите следва да имат придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й /две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование/

 1. Начин за провеждане на конкурса:

3.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Развитие на електронните услуги по ЗУТ в Община Кюстендил“

Разработената концепция да бъде до 20 печатни страници формат А4, включително и фигури, таблици и схеми, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

3.2. Интервю

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Минимален размер на основната заплата - от 790 до 2300 лева.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен/ допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

5.5. Копия от документи, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, съгласно чл. 5, ал. 2, изр. второ от ЗУТ, издадени от компетентен за това орган.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Оповестяването на конкурса да се извърши в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портала за търсене на работа, както и на интернет страницата на Община Кюстендил.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността да се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 58 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт