ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-3/03.01.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

 

 1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира дейността на звеното за вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Кюстендил.
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) –икономика, право
 • Години професионален опит – 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния или външния одит или минимален ранг – III младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво: 6
 • Ръководно ниво: 6Б

2.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 По Закона за  вътрешен одит в публичния сектор:

 • Да е дееспособно лице
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
 • Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичният сектор" издаден  от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одит в съответствие с чл.19 , ал.2 , т.1-4 и чл.21 , ал.1 и 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Съгласно чл. 21, ал. 2 , т. 1, 2 и 3  от Закона за вътрешен одит в публичния сектор - за Ръководител звено вътрешен одит не може да бъде назначавано лице, когато:

 • Е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор;
 • Е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 • Негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

(Обстоятелствата  се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит при назначаването)

 1. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в Община Кюстендил“

Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

4.2. Интервю

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Минимален размер на основната заплата - от 780 до 2200 лева.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен/ допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.5. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Оповестяването на конкурса да се извърши в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портала за търсене на работа, както и на интернет страницата на Община Кюстендил.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността да се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 72 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт