ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е внесен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 112а, УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 382 и улица „Ракла“ по плана на кв. „Запад“, град Кюстендил.
Във връзка с изискванията на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ за прилагането на ПУП по от-ношение на регулацията, за осигуряване на транспортен достъп за УПИ I–„За комплекс-но жилищно строителство“  в кв. 112а, с проекта за ПУП-ИПР се изменя уличната регу-лация на улица „Ракла“ откъм кв. 382 в обхват от 110 м. от север и юг в зоната между кв. 112а и кв. 382. С проекта за ПУП-ИПЗ се променя етажността на предвидения обществе-но–обслужващ обект в УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, кв. 382 по действащия ПУП, одобрен с Решение № 61/26.03. 2004 г. на Общински съвет- Кюстен-дил и последно изменен със заповед № 210/25.02.2008 г. на Кмета на Община Кюстендил от пет на един етаж.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517