ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявява

На основание Заповед № РД-00-104/17.01.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Сграда с идентификатор 41112.503.385.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, със застроена площ 79.00 /седемдесет и девет/ кв. метра, ведно с правото на строеж. Брой етажи: 2 /два/ Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.385.  Година на построяване - 1867 при граници: От север, изток, юг и запад - поземлен имот с идентификатор 41112.503.385 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-908843-12.08.2022 г., издадена от АГКК - гр. София.Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Ивайло“ № 2. Имотът е актуван с АОС № 6620/23.08.2022  год.
               Начална тръжна цена  23 668 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                               
   2. Поземлен имот с идентификатор 67461.21.316 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4362.00 /четири хиляди триста шестдесет и два/  кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Предишен идентификатор: 67461.21.314. Номер по предходен план: 000169 при граници и съседи: Съгласно скица № 15-634469-14.06.2021 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: с.Слокощица, общ.Кюстендил, местност “Зарева вада“. Имотът е актуван с АОС № 6134/08.07.2021 год.
Начална тръжна цена 79650 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5000 лева.
3. Поземлен имот с  идентификатор 67461.21.317 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4141.00  /четири хиляди сто четиридесет и един/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост. Предишен идентификатор: 67461.21.314. Номер по предходен план: 000169 при граници и съседи: Съгласно скица № 15-634473-14.06.2021 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: с.Слокощица, общ.Кюстендил, местност “Зарева вада“. Имотът е актуван с АОС № 6135/08.07.2021 год..
Начална тръжна цена 74 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване  в размер на 5000 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 02.02.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 09.02.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 31.01.2023 год., включително и до 07.02.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 31.01.2023 год., включително и до 07.02.2023 год.  включително – за повторния търг.
         Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 431 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт