ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е внесен проект за:      

  1. Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56, част от ПИ с идентификатор 02138. 3.54, местност „Барата“ от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за застрояване, при устройствени показатели и характеристики за предимно производствена зона (ПП) по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
  2. Инвестиционен проект за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала до 5MWp - Багренци“ в ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 по КККР с площ 55487 кв. м.

               Възложител на проекта е „КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

                Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517