ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост

На основание Заповед № РД-00-580/25.04.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 41112.502.718 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 311.00 /триста и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VI, кв. 23, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-530/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  15 900 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                            
                                                              
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.678 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 1674.00 /хиляда шестстотин седемдесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ IV, кв. 7, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-1719/12.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  84 550 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.                                                               .
 
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.386 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 555.00 /петстотин петдесет и пет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. УПИ XI, кв. 12, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-1697/08.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  32 300 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.                                                               .
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 12.05.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 19.05.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 10.05.2023 год., включително и до 17.05.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 10.05.2023 год., включително и до 17.05.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 240 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт