ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост

На основание Заповед № РД-00-656/09.05.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.789 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.07.2022 г. Площ на имота: 395.00 /триста деветдесет и пет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ IX, кв.56, по плана на кв.“Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-525/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  20 300 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.788 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 495.00 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VIII, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-526/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  26 700 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  2000 лева.
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.787 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 507.00 /петстотин и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VII, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-527/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  27 350 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  2000 лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.786 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 504.00 /петстотин и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VI, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-528/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  28 200 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  2000 лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.785 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 494.00 /четиристотин деветдесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ V, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-529/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  28 500 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 2000 лева.
6. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.711 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 657.00 /шестстотин петдесет и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи. УПИ X, кв. 53, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-533/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  34 000 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.
7. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.710 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 597.00 /петстотин деветдесет и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи. УПИ IX, кв. 53, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-534/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  30 150 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 3000 лева.
8. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.692 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 222.00 /двеста двадесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. УПИ XII-692, кв. 12, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-536/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  15 050 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.
 9. Поземлен имот с идентификатор 20208.20.93 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Дворище, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-540/23.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 1017.00 /хиляда и седемнадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 020093,  при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 20208.20.94; 20208.20.513; 20208.20.92; 20208.20.557, съгласно скица № 15-1122677-28.09.2022 г., издадена от АГКК - гр. София – начална тръжна цена 2530 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  200 лева..
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 30.05.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 06.06.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.05.2023 год., включително и до 02.06.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.05.2023 год., включително и до 02.06.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 495 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт