ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост

На основание Заповед № РД-00-963/04.07.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4409 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2022 г. Площ на имота: 410.00 /четиристотин и десет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.525.11; 41112.525.12; 41112.525.17. Номер по предходен план: 20, квартал 466, парцел ХIV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4410; 41112.525.4414;  41112.525.4411;  41112.525.4408;   41112.525.4447, съгласно скица № 15-331199-29.03.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с  акт за частна общинска собственост № 6481/05.04.2022 год.- Начална тръжна цена  36 100 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.                                                          
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4417 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2022 г. Площ на имота: 425.00  /четиристотин двадесет и пет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.525.15; 41112.525.31; 41112.525.32; при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4416;  41112.525.4419;  41112.525.112;  41112.525.4418, съгласно скица № 15-330622-29.03.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с акт  за частна общинска собственост № 6482/05.04.2022 год. – Начална тръжна цена  35650 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.                                                            
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4443 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 29.04.2021 г. Площ на имота: 292.00 /двеста деветдесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.525.19; 41112.525.20. Номер по предходен план: квартал 468, парцел I, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4445;  41112.525.4434;  41112.525.4520, съгласно скица № 15-28993-14.01.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с акт  за частна общинска собственост № 6483/05.04.2022 год. - Начална тръжна цена  25600 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                         
4. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4488 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.07.2021 г. Площ на имота: 289 кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.525.88; 41112.525.89; 41112.525.91; 41112.525.121; 41112.525.112. Номер по предходен план: 27,75, квартал 470, парцел  ХІ. За имота е издадена Заповед № РД-00-706/10.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  23200 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.
5.  Поземлен имот с идентификатор 41112.502.668 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, кв. Изток, ул. София с площ 159,00 / сто петдесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обещствен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.502.308. Номер по предходен план: квартал 5660, кв. 5, парцел XVII, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.502.307, 41112.502.259, 41112.502.246, 41112.502.669 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 1510/05.04.2010 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, кв. Изток, ул.“София“- Начална тръжна цена   10 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.                                                             
6. Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.38 по плана на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 1770.00 / хиляда седемстотин и седемдесет / кв.м., отреден за детска градина. при граници и съседи: от север УПИ XI-336, от изток УПИ V-Селкооп – фурна, от юг УПИ VIII-249, УПИ VI-248, от запад улица с о.т. 62-63. Адрес: с.Багренци, общ. Кюстендил – Начална тръжна цена  28 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
7. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.68 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил с площ 788,00 / седемстотин осемдесет и осем / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма Номер по предходен план: 68, кв. 10, парцел IX, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 48355.501.69, 48355.501.75, 48355.501.115, 48355.501.150, 48355.501.76, 48355.501.74 по КККР на с. Вратца, общ. Кюстендил, съгласно скица №15-749466-05.07.2022г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил - Начална тръжна цена   13 050 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.
8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХIII, кв.20 по одобрения регулационния план на с. Радловци, общ. Кюстендил, с площ 646.00 / шестстотин четиридесет и шест / кв.м., при граници и съседи: от север улица с о.т. 27-51; от изток и юг улица с о.т. 27-28; от запад УПИ ХII -163, съгласно скица №21/12.01.2023г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена  6 850 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
9. Незастроен урегулиран поземлен имот III-377, кв.50 по одобрения регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил, с площ 790.00 / седемстотин и деветдесет / кв.м., при граници и съседи: от север УПИ II -376; от изток улица с о. т. 180-182; от юг УПИ IV-378, от запад улица с о. т. 177-176-178, съгласно скица №15/10.01.2023г., издадена от Община Кюстендил Начална тръжна цена   11150 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.
10. Незастроен урегулиран поземлен имот III-281, кв.52 по одобрения регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил, с площ 553,00 / петстотин петдесет и три / кв.м., при граници и съседи: от север УПИ II -280; от изток улица с о. т. 58-59; от юг УПИ IV-284, от запад УПИ XV-282, съгласно скица №681/05.10.2022г., издадена от Община Кюстендил- Начална тръжна цена  7950 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
11. Незастроен урегулиран поземлен имот VII-427, кв.12 по одобрения регулационния план на с. Шишковци, общ. Кюстендил, с площ 708.00 / седемстотин и осем / кв.м., при граници и съседи: от североизток улица с о. т. 65-80; от югоизток УПИ VIII-427; от югозапад УПИ ХV-429, от северозапад УПИ V-423, съгласно скица №787/08.11.2022 г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена   10600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
12. Незастроен урегулиран поземлен имот ХI- за обслужващи дейности, кв.23 по ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил, с площ 1418,00 / хиляда четиристотин и осемнадесет / кв.м., при граници и съседи: от север улица с о. т. 62-38; от изток УПИ I-193 и VIII-194; от юг УПИ IX-320, от запад УПИ X-за обслужващи дейности, кв.23 по ПУП на с. Ябълково, съгласно скица №457/16.07.2021г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена    27100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.07.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.07.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 18.07.2023 год., включително и до 25.07.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 18.07.2023 год., включително и до 25.07.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 403 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт