ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание Заповед № РД-00-1293/13.09.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както сл

       1. Поземлен имот с идентификатор 41112.41.81 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, местност Хисарлъка с площ 1299,00 / хиляда двеста деветдесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: 41112.41.1, 41112.41.5, 41112.41.70, 41112.41.10 Номер по предходен план: 5, кв. 204, парцел XI, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.41.83, 41112.41.10, 41112.41.79, 41112.504.1326 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот №15-26658-13.01.2022 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, местност Хисарлъка. За имота има издадена Заповед № РД-00-297/17.03.2021г. – Начална тръжна цена   71 700 лева, без ДДС   и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.41.78 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, местност Хисарлъка с площ 3761,00 / три хиляди седемстотин шестдесет и един / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: 41112.41.70 Номер по предходен план: 70, кв. 204, парцел XIII, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.1326, 41112.41.79, 41112.41.10, 41112.504.1323, 41112.504.1325 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 15-331080-27.03.2023 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, местност Хисарлъка.За имота има издадена Заповед  № РД-00-397/15.03.2023 год. по чл.16 от ЗУТ – Начална тръжна цена   281 500 лева, без ДДС   и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.
           3. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4499 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, м. „Хисарлъка“  с площ 1 507 кв. м. одобрени със заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, номер по предходен план: квартал 471, парцел  IХ. Стар номер 85,93.  За имота има издадена Заповед № РД-00-323/01.03.2023 год.по чл.16 от ЗУТ – Начална тръжна цена  89 150 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.                                                         
4. Незастроен урегулиран поземлен имот VI – общ., кв.28 по регулационния план на с. Драговищица, общ. Кюстендил, с площ 923.00 / деветстотин двадесет и три / кв.м., при граници и съседи: от север улица, от изток УПИ II-393; УПИ III-394; УПИ IV, съгласно скица №838/24.11.2022 г., издадена от Община Кюстендил  - Начална тръжна цена 9 400 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.                                                           
            5. Незастроен поземлен имот  с идентификатор 41112.503.4480  по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,  ул. Дондуков с площ 487.00 /четиристотин осемдесет и седем / кв.метра.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.503.265; 41112.500.1776. Номер по предходен план: квартал 25, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.1776, 41112.503.265, 41112.503.4479 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 15-570710-02.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“- Начална тръжна цена 40 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2000 лева.                                                                                 

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.      
Търга да се проведе на 03.10.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 10.10.2023 год., при същите условия.    
 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 29.09.2023 год., включително и до 06.10.2023 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 29.09.2023 год., включително и до 06.109.2023 год.  включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 427 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт