ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

На основание Заповед № РД-00-1427/04.10.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

На основание Заповед № РД-00-1427/04.10.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
       1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.504.2356 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 300.00  /триста/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.582; 41112.504.2357;  41112.504.2355, по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517646-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил.Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5763/10.11.2020 год.- Начална тръжна цена 39000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3000 лева.
2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2357 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 300.00 кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел III, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.582; 41112.504.2358;  41112.504.2355, 41112.504.2356 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517359-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5764/10.11.2020 год. - Начална тръжна цена 39000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3000 лева.
3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2360 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 300.00 /триста/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел III, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори; 41112.504.2361;  41112.504.2362, 41112.504.2359, 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517629-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5767/10.11.2020 год. Начална тръжна цена 40700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4000 лева.
4. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4600 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 90.00 /деветдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.2299; 41112.503.4148, 41112.503.4151; 41112.503.4149,  съгласно скица - проект № 15-676716-22.06.2023 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. .Адрес: гр. Кюстендил, ж.к.Герена, Начална тръжна цена 7500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 750 лева.
            Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.      
Търга да се проведе на 24.10.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 31.10.2023 год., при същите условия.    
 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 20.10.2023 год., включително и до 27.10.2023 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена фактура за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил до 15.00 часа на 20.10.2023 год., включително и до 27.10.2023 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 423 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт