ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

ДО
ЗОЯ КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА, НАСЛЕДНИК НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ V-257, КВ. 29 ПО ПУП НА С. БАГРЕНЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО
НАДЯ ОГНЯНОВА АНДОНОВА И ГЕОРГИ ОГНЯНОВ АНДОНОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА АНДОН ИВАНОВ ЗДРАВКОВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ VI-266, КВ. 29 ПО ПУП НА С. БАГРЕНЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1485/29.09.2023 г. възложителят Василка Асенова Стоянова е внесла за разглеждане и одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Багренци, общ. Кюстендил, при условията на §8, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ПР ЗУТ). Проектът е изработен в обхват на УПИ X-258, кв. 29 по плана за регулация. Изменението се състои в привеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ X-258, кв. 29 по имотните граници на поземлени имоти 257 и 258, съгласно одобрения кадастрален план, върху който е изработен действащия ПУП-ПР на с. Багренци.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР  до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт