ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за определянето на трасе на път за транспортното обслужване на ПИ 17680.8.36, местност Динката по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, започващо от второстепенна улица с идентификатор 41112.504.1202 по КК на гр. Кюстендил и обхващащо части от имоти 41112.50.148, з-ще гр. Кюстендил и 17680.8.29, 17680.8.42, 17680.8.45, 17680.8.55,  17680.27.2 и 17680.27.19, з-ще с. Грамаждано, и достигащо до западната граница на имота на възложителите Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов. Проектът може да бъде разгледан в стая №19, ет. 1 в сградата на общинската администрация – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 9, стр. 152 от 30.01.2024 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт