ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години от Общинския поземлен фонд

Със Заповед №РД-00-283/13.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 05.03.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.21.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Пуздерица” с общ размер 7,017 дка, актуван с АОС №6981/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.63 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 14,858 дка, актуван с АОС №6978/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.211 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 14,008 дка, актуван с АОС №6979/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.514 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 81,763 дка, актуван с АОС №6980/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 04796.26.524 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12,420 дка, актуван с АОС №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 20208.7.12 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Тополите” с общ размер 0,317 дка, актуван с АОС №6973/23.11.2023 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 20208.17.38 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ладжето” с общ размер 0,474 дка, актуван с АОС №6972/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.101 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,051 дка, актуван с АОС №6997/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.100 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,049 дка, актуван с АОС №6996/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.99 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,050 дка, актуван с АОС №6995/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
11. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.98 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,051 дка, актуван с АОС №6994/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.91 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 2,737 дка, актуван с АОС №6993/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.85 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 5,352 дка, актуван с АОС №6992/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Делниците” с общ размер 2,312 дка, актуван с АОС №6991/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.133 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0,474 дка, актуван с АОС №6990/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
16. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.81 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,647 дка, актуван с АОС №6989/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.6 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,803 дка, актуван с АОС №6974/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.12 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,206 дка, актуван с АОС №6975/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.109 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 0,502 дка, актуван с АОС №6976/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.113 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 2,425 дка, актуван с АОС №6977/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
21. Поземлен имот с идентификатор 29386.28.45 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Почачарски рид” с общ размер 22,001 дка, актуван с АОС №5128/24.07.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
22. Поземлен имот с идентификатор 35835.45.8 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Стаменков хан” с общ размер 1,151 дка, актуван с АОС №6970/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
23. Поземлен имот с идентификатор 56378.11.101 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Дедоманово” с общ размер 0,499 дка, актуван с АОС №6969/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.1 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2,496 дка, актуван с АОС №6950/13.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.11 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2,841 дка, актуван с АОС №6951/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.12 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 3,657 дка, актуван с АОС №6952/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
27. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.5 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2,905 дка, актуван с АОС №6953/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.24 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 4,503 дка, актуван с АОС №6954/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 62181.46.164 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Топалица” с общ размер 110,478 дка, актуван с АОС №6955/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 67461.16.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Цръквенци” с общ размер 1,888 дка, актуван с АОС №6956/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.22 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Мем. дол” с общ размер 28,334 дка, актуван с АОС №6957/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.25 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение”, категория на земята 10, находящ се в местността „Ефендийско” с общ размер 13,117 дка, актуван с АОС №6958/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.1 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 5,248 дка, актуван с АОС №6960/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.38 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2,993 дка, актуван с АОС №6961/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.52 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2,889 дка, актуван с АОС №6962/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.58 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 3,942 дка, актуван с АОС №6963/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.64 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 4,390 дка, актуван с АОС №6964/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.109 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 3,574 дка, актуван с АОС №6967/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.00 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.115 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 1,428 дка, актуван с АОС №6968/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.4 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0,305 дка, актуван с АОС №6965/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.5 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0,524 дка, актуван с АОС №6966/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 72045.71.2 в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Атанасово дабе” с общ размер 146,096 дка, актуван с АОС №6971/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.28 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 45,754 дка, актуван с АОС №6959/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15,489 дка, актуван с АОС №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 12.03.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 29.02.2024г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 01.03.2024г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 07.03.2024г. и се входират до 15,00 часа на 08.03.2024г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.02.2024г., а за повторния търг до 15,00 часа на 07.03.2024г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.
Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 415 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт