ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява процедура по подбор при преминаване на държавна служба в друга администраця по реда на чл.81а от ЗДСл за длъжността началник отдел "Устойчиво регионално развитие"

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл във връзка с  чл. 66, ал. 1, ал. 2 от НПКПМДСл община Кюстендил обявява

1. Процедура по подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността началник отдел „Устойчиво регионално развитие“, Дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ в Общинска администрация при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1.

2.  Минимални и специфични изисквания:
•Степен на завършено образование – висше;
•Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
•Професионално направление – архитектура, строителство и геодезия;
•Длъжностно ниво съгласно КДА – 7;
•Наименование на длъжностното ниво по КДА– Ръководно ниво 7б;
•Минимален професионален опит – 3 години;
•Минимален ранг за длъжността – III младши;

3. Минимален размер на основната заплата.
За Ръководно ниво 7б, длъжностно ниво 7, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
•в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 000,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година);
•в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 700,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години);
•в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 3 050,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години);
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на одобрения за назначаване кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното  заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

4. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

5. Специфични изисквания за длъжността:
•държавният служител да е назначен на пълно работно време;
•изтекъл едногодишен срок на изпитване;
•държавният служител да не е назначен по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

6. Кратко описания на длъжността по длъжностна характеристика:
•Анализира регионалните предизвикателства, възможности и приоритети и разработва първоначални проектни идеи към инициативите на ЕС за въглищните райони в преход;
•Проучва, анализира и систематизира необходимите ресурси за реализация за намаляване на регионалните диспропорции и подобряване на качеството на живот на територията на община Кюстендил.
•Организира, контролира и координира дейността на експертите в отдела;
•Носи отговорност за изпълнение на възложените задачи от директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмета „Интегрирано планиране и регионално развитие” и отчита дейността си;
•Набиране и предоставяне на информация на директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмет „Интегрирано планиране и регионално развитие” относно възможните източници за финансиране на проекти, активни и предстоящи програми;
•Планира, предлага и разработва проектопредложения за кандидатстване по различни програми на ЕС за икономическо развитие, национални фондове и донорски организации;
•Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на изготвените проектопредложения;
•Осъществя контакти с местния бизнес, неправителствени организации, други общински и областни администрации, с представители на държавни администрации;
•Участва в комисии и съвети, в чийто състав е определен със заповед на Кмета;
•Организиране и участие в семинари, обучения, информационни срещи, презентации и др.

7. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав: ресорен заместник-кмет, представител на Дирекция "Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси" и юрисконсулт от Общинска администрация при Община Кюстендил по следния начин:
7.1. по документи;
7.2. събеседване.

8. Критерии за извършване на подбора при наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност. При събеседването се оценява: 
8.1. Степента на притежаваните от кандидатите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността според нивото на показаните компетентности, съгласно НУРОИСДА. Компетентностите за ръководни длъжности, които се оценяват са:
•Управленска компетентност – умения да планира, организира, координира и контролира дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
•Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност – умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
•Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
Всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат въз основа на оценките, които е поставил при преценка на професионалните и делови качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като попълва формуляр.  Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка:
•5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
•4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
•3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
•2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
•1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
Окончателният резултат на всеки кандидат е средноаритметична величина от получените оценки от събеседването.

8.2. Степента на мотивация и готовност за заемане на обявената длъжност.

9. Срок и място за подаване на документи:
Необходимите документите се подават всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението в Портала за работа в държавната администрация, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Лице за контакти: Христина Христова – главен специалист „Личен състав“, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0882 885 113.

10. Необходими документи за кандидатстване:
•Заявление за участие в подбора до Кмета на Община Кюстендил (свободен текст, с посочване на телефон, e-mail и адрес за кореспонденция);
•Професионална автобиография;
•Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър";
•копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
•копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
•копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, длъжностни характеристики, граждански договори както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
•Други документи по преценка на кандидата.

Място, на което ще се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Интернет страницата на Община Кюстендил: www.kustendil.bg, меню „Обявления“, подменю „Работни места в Община Кюстендил“.
Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Портала за работа в държавната администрация.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностното лице за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мирослав Миланов – Директор на Дирекция  “Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 77 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт