ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява публичен търг за отдаване под наем на следните общински помещения

Със Заповед № РД-00-628/04.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 17.04.2024година от 10,00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване, както и публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
I. Търг с тайно наддаване:
1. Част от сграда с идентификатор 41112.502.222.1 по КККР на гр. Кюстендил, с АОС 4972/17.07.2018г. находяща се в кв. „Изток“, ул.“София“ за осъществяване на читалищна дейност, състояща се от 400 м2 площ с начална тръжна цена от 150,00 лева на месец без ДДС.
2. Сграда с идентификатор 41112.505.234.1 по КККР на гр. Кюстендил, ул.“Крум Зарев“, с АОС №2220/10.05.2011г. с площ 133 м2 за спорт, социални и специализирани дейности за деца и младежи с интелектуални увреждания с начална тръжна цена 1,00 лева на месец без ДДС.
3. Помещения с идентификатори 41112.503.1570.1.11, 41112.503.1570.1.1 и 41112.503.1570.1.2 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящи се от 168 м2 площ за обучение на доброволци за участие в дейности по отстраняване на последици от бедствия, аварии и други, съхранение на екипировка, инвентар за извършване на спасителна дейност, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
4. Помещение с идентификатор 41112.503.1570.1.9 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящо се от 22 м2 площ за съхранение на екипировка, инвентар за извършване на извършване на пълноценна дейност и съхранение на имуществото на читалището, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
II. Търг с явно наддаване:
5. Част от сграда с идентификатор 41112.503.2750.1, както следва: клуб на актьора 95.10 кв.м., склад 3.69 кв.м., склад 4.57 кв.м., кухня 12.33 кв.м, коридор 13.47 кв.м. и WC 4.66 кв.м., обща за застроена площ 133.82 кв.м., ведно с цялостното оборудване и обзавеждане, находящ се на първи етаж /в югозападната част/ в сграда с идентификатор 41112.503.2750.1 по КККР на гр. Кюстендил, бул. “България“ № 26а, съгласно АПОС № 3870/02.06.2015 г., за заведение за обществено хранене, при начална тръжна цена 1940,00 лева на месец без ДДС и 100,00 лв. стъпка за наддаване.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати за търга с тайно и/или търга с явно наддаване, да се проведе/проведат повторен/повторни търг/търгове на 24.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с тайно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга с тайно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с явно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.04.2024г. , аз а повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024г. и за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024г.
Депозита за участие в търга с явно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.04.2024г., а за повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Заповедта да се публикува в два ежедневника, на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
Контрол по настоящата Заповед възлагам на зам.-кмет Венцислав Терзийски „ИФ“.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 128 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт