ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление за провеждане на подбор на персонал за център за работа с деца на улица „Кокиче“ с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16

Във връзка с дейността  на „Център за работа с деца на улицата“, Заповед № РД01-0971/14.06.2023 г. на ИД на АСП и  Решение №1194/31.08.2023  г. на ОбС-Кюстендил Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ представя следното:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16,
Предоставя комплекс от социални услуги в общността, предназначени за деца и семейства с цел: Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете; Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му; Предотвратяване на социалната изолация на децата; Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.

1.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/ Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Управителя;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр.Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16

2. Педагог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност; Социална педагогика.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
4/ Участва в изработването на  индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

3. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 /Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4/ Професионален опит  – над 1 година трудов стаж по специалността;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/ Друга квалификация: Работа с компютър Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, PowerPont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
- Да притежават компютърна грамотност;
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
-Заявление - По образец - Приложение 1;
-Автобиография - По образец - Приложение 2;
-Документ за завършено образование - копие;
-Копие на трудова книжка;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата „Кокиче“  на адрес: гр. Кюстендил, кв.“Герена“, ул. „Кокиче“  № 16

Място и срок за подаване на документите:                                       
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата  „Кокиче“  - гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16 от 08.04.2024 г. до 18.04.2024 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ - гр. Кюстендил, кв. „Герена“,  ул. „Кокиче“  № 16.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Управителя на ЦРДУ “Кокиче“.
Телефон за информация: 0888 044 161

ВАЖНО:
СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.04.2024 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ - ГР. КЮСТЕНДИЛ, КВ. „ГЕРЕНА“, УЛ. “КОКИЧЕ“ № 16
                                  

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 178 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт