ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява конкурс за длъжността "Директор" на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № РД-00-636/05.04.2024  година на Кмета на Община Кюстендил

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ, при следните условия:    
 
Място на работа – Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил, ул.“България“ №55;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея;
Правоотношението с директора на регионалния исторически музей е срочно, за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – „магистър” по специалност от съответното професионално направление;
- професионално направление – „История и археология“ и  „Социология, антропология и науки за културата“;
- професионален опит – 5 години професионален опит в съответното професионално направление.
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование (копие).
Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 10/десет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
-анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
-тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
-етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в централния или местния печат, и на електронната страница на Община Кюстендил.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил - пл. „Велбъжд“ № 1, партер всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 149 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт