Печат на тази страница

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки” - Дирекция „Правни дейности” общинска администрация при Община Кюстендил

Конкурсната комисия, назначена със Заповед№ РД-00-1316/28.11.2018 година на Кмета на Община Кюстендил

Реши:

ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Отдел „Обществени поръчки” - Дирекция „Правни дейности”– Общинска администрация при  Община Кюстендил  кандидатите:

1.АНИ ВАЛЕНТИНОВА ШОПКИНА

2.БИСЕР СТАМЕНОВ ВЕЛИНОВ

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 12.12.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил - гр. Кюстендил,  пл.”Велбъжд” № 1, ет. 2. Кандидатите решават тест, който включва въпроси от областта на Закона за обществените поръчки. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста, съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС : Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е  20 /двадесет/. До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.

 Съгласно решение на конкурсната комисия минимална оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 4 от НПКДС.

Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, преценявайки относителна им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:

Определя коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;

Определя коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.  

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Прочетена 1451 пъти