ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №191 от 25.04.2024 г. на Общински съвет - Кюстендил е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ул. „Осоговска“ между осови точки 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498 до квартали 228, 225 и 224 по плана за регулация на град Кюстендил, одобрен със Заповед №1345/26.05.1965 г. С проекта се изменя източната улична регулационна линия на ул. „Осоговска“ до квартали 228, 225 и 224, като се изменят и уличните регулационни граници на УПИ XIV-4547, XV-4546 и I-4543 в кв. 224; УПИ XV-4542 и I-4539 в кв. 225; УПИ XII-4538, XIII-4316, XIV-4317, XV-4318, XVI-4318 и I в кв. 228 като минават по  източната имотна граница на ПИ 41112.504.1407 – второстепенна улица от КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК гр. София.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 44/21.05.2024 год.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт