ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”

по проект BG05M9OP001-2.004-0024С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

  1.  

Анна Ангелова Филипова

 

Отговаря на изискванията

  1.  

Теодора Валериева Игнатова

Отговаря на изискванията

  1.  

Ваня Здравчова Велинова

Отговаря на изискванията

  1.  

Росица Иванова Митрева

Отговаря на изискванията

  1.  

Радостина Димитрова Андонова

Отговаря на изискванията

  1.  

Гергана Атанасова Станкова

Отговаря на изискванията

  1.  

Кристина Христова Георгиева

Отговаря на изискванията

  1.  

Петранка Димитрова Димитрова

Отговаря на изискванията

  1.  

Димитрина Тодорова Димитрова

Отговаря на изискванията

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

  1.  

Веселина Петрова Георгиева

Лицето не притежава изискващата се  образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетена 1165 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517