ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД–00– 907/20.08.2019 година

ОБЯВЯВА:

    КОНКУРС за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”, Общинска администрация - Община Кюстендил – 1(една) свободна щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността : минимална степен на завършено образование – бакалавър; професионален опит  - 4 /четири/ години или минимален ранг – III младши, специалност - архитект/ландшафтен архитект/строителен инженер с придобита пълна проектантска правоспособност или с необходимия стаж за придобиването и; професионална област – архитектура/строителство.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Кратко описание на длъжността: Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване, съгласно ЗУТ. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.

Други компетентности: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Комуникативна компетентност; Работа в екип; познаване на нормативната уредба свързана с дейността му и със задълженията му на държавен служител; познаване на нормативните актове в областта на устройство на територията.

Допълнителни изисквания, носещи предимство: много добро познаване и ползване на MS Windows, Word, Exsel, Internet

Размер на основната месечна заплата за длъжността  от 630лв. до 2000лв.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства; 3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен/допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 4.Професионална автобиография и копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит..

    Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в отдел “Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – административна сграда на Община Кюстендил, ет.1, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 13 /тринадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително.

    Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил.

    Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в отдел ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил.

Прочетена 974 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517