ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ” ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ” ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Конкурсната комисия, назначена със Заповед№ РД-00-247/15.03.2018 годинана Кмета на Община Кюстендил

 Р Е Ш И :

 ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Дирекция „Правни дейности”– Общинска администрация при  Община Кюстендил  кандидатите:

1.ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛКОВА

2.НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ШАПАРОВА

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 02.04.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил - гр. Кюстендил,  пл.”Велбъжд” № 1, ет. 2. Кандидатите решават тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.      След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

Съгласно решение на конкурсната комисия е одобрена следната система за определяне на резултатите от теста, съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС : Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на първите 10 /десет/ въпроса се оценяват с по 2 /две/ точки, а верните отговори на останалите 10 /десет/ въпроса се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат  е  30 /тридесет/.

До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 23 /двадесет и три/ точки при решаването на теста.

Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, съгласно чл.25, ал.3 от НПКДС, преценявайки относителната им тежест при оценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:

  1. Определя коефициент „4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
  2. Определя коефициент „5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.

На основание чл. 32 от НПКДС, комисията определя средноаритметичен минимален резултат за успешно провеждане на интервюто  - не по-нисък от “4”. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 4 към НПКДС – за експертни длъжности.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Прочетена 2103 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517