ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО Подобряване на туристическата инфраструктура в община Кюстендил по проект CB006.2.21.143 Община Кюстендил, Република България

 • 01 Апр 2020
 1. Вид на процедурата

Местна процедура за открит търг

 1. Номер за публикация и дата на обявлението за поръчка

       CB006.2.21.143 /PP2 – 02     19.12.2019

 1. Номер и брой на обособените позиции

Не са предвидени обособени позиции.

 1. Номер надоговор и сума

   Д-00-355

   323 264, 55 BGN (excluding VAT)

 1. Дата на сключване на договора

    31.03.2020

 1. Брой получени оферти

  1 (one)

 1. Име, адрес и националност на спечелилия търга

“STROITELNA FIRMA – RILA” LTD

98 “Tsar Osvoboditel” str.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria, BG

 

 1. Продължителност на договора

9 месеца

 1. Възложител

       Municipality of Kyustendil

1 Velbuzhd Sq.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria

 

 1. Правно основание

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия

Европейски инструмент за съседство и партньорство (Регламент (ЕО) № 1638/2006 на ЕП и на Съвета - ОВ L 310/1 от 9.11.2006 г.)

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от май 2014 г. относно специфичните правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II)

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специфични разпоредби за подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие за целта за европейско териториално сътрудничество;

Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични правила за допустимост на разходите за програми за сътрудничество

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общи разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския Фонд за морско и рибарство и определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Регламент (ЕС, EURATOM) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза

Регламент (ЕС, EURATOM) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза; Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията от 30 октомври 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Интеррег-ИПА България - трансграничната програма на бившата югославска република Македония, приета на 5 август 2015 г. от Комисията с Решение № В (2015) 5653

Sidabriniai papuošalai ir kiti gaminiai www.silvera.lt

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1624 пъти Последно променена в 16 Авг 2023

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт