ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата” за следните длъжности:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004 проектЦентър за работа с деца на улицата”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

за следните длъжности:

 • Ръководител- 1 щ. бр.;
 • Психолог - 1 щ. бр.;
 • Социален работник – 1 щ. бр.;
 • Медицинска сестра– 1 щ. бр.;
 • Педагог – 1 щ. бр.;
 • Помощник възпитател – 1 щ. бр.;
 • Санитар – 2 щ. бр.

        Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

 1. Ръководител – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;

4)  Професионален опит – минимум 2 /две/ години;

5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 - „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”;

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

6)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за работа с деца на улицата”/ЦРДУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в общността;

3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;

4/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;

5/ Извършва анализ на дейността на ЦРДУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;

6/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;

7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;

8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

9/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

10/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

11/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦРДУ;

12/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

13/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;

14/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

15/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦРДУ;

16/ Осъществява контакт и информира екипа на проекта;

17/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ;

18/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

 1. Психолог- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;

3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;

4)  Професионален опит – не се изисква;

5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.

6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Предлаганата услуга е почасова за потребителите.

1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;

2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана при необходимост;

3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;

4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;

5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;

6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;

7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;

8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;

         10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.     

        11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 1. Социален работник – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление –Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера

6/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Предлаганата услуга е почасова за потребителите.

1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;

         3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка с мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;

4/Организира изготвянето на индивидуален план за услуги от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;

5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и екипа за организация и управление на проекта;

6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;

8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

          9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 1. Медицинска сестра - 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

           2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

3/ Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

4/ Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

5/  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

6/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

7/ Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

8/ Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.

 9/ Води необходимата документация и отчетност;

 10/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

11 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

          12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 1. Педагог – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/ Области на образование: Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално и групово с потребители;

2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини,

3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график; 

4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;

5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;

 6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;

  7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;

  8/ Води необходимата документация и отчетност;

  9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ.

 10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 1. Помощник възпитател – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Прилага педагогическите принципи, подходи и методически изисквания за организиране на работата в ЦРДУ, по указания на педагога;

2/ Оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;

3/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

4/ Стимулира децата за участие във форми на образование и занимания по интереси;

5/ Прилага възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на децата;

6/  Води необходимата документация и отчетност;

7/ Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;

8/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 1. Санитар – 2 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Поддържа хигиената в ЦРДУ и прилежащите площи;

2/ Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на Ръководителя на ЦРДУ;

2/ Отговаря за хигиената на децата и оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;

3/ Отговаря за хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с децата;

4/Оказва подкрепа и обслужване на децата;

5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

6/Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ.

 

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

 

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;може да видите тук

-  Автобиография - по образец;може да видите тук

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

         Документите по образец се получават в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

          Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 19.05.2020 г. до 27.05.2020 г. включително.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 

        Телефон за информация: 078/55-11-31

 

 

ВАЖНО:

         Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 28.05.2020 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

        С кандидатите отговарящи на изискванията по документи ще се проведе събеседване на 29.05.2020 г. по обявения график.

Прочетена 689 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517