Печат на тази страница

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”

 По  проект  „Център за работа с деца на улицата”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛОГОПЕД:

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

 

ТОЧКИ

  1.  

Станислава Кирилова Донина

 

10

  1.  

Екатерина Михайлова Божилова

 

7

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 263 пъти