ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обява публичен търг за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост

На основание Заповед № РД-00-47/13.01.2021г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 04796.4.141 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 1721.00 /хиляда седемстотин двадесет и един/ кв.метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Номер по предходен план: 000097, ведно с двете сгради находящи се в имота, както следва:

Сграда 04796.4.141.1, със застроена площ от 178.00 кв. метра; брой етажи: 2 (два); Предназначение: Сграда за образование.

Сграда 04796.4.141.2, със застроена площ от 68.00 кв. метра, брой етажи: 1 (един); Предназначение: Складова база, склад.

Адрес на поземления имот: с. Богослов, общ.Кюстендил, ПИ с идентификатор 04796.4.141- начална тръжна цена  79 950 лева, без ДДС.

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4563 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил с площ 9950.00 /девет хиляди деветстотин и петдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: квартал: 25б, парцел: ІV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.1776, 41112.503.4484, 41112.503.4485, 41112.503.274, 41112.503.4488, 41112.503.4487 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-1155709-11.12.2020г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Дондуков“ №53 с начална тръжна цена 429 700 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 28.01.2021г. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 04.02.2021г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.01.2021г. включително и до 02.02.2021г. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.01.2021 год., включително и до 02.02.2021 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1419 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт