BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (615)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-989/ 02.08.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I-646, кв. 1 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда привеждане на регулационните граници на УПИ I-646 в кв. 1 към имотните граници на ПИ 67461.501.646 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ I-646, кв. 1 от плана  с площ 469 кв. м.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1337/15.07.2021 г. от Марияна Ванчова Миленкова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-172/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Вратца, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-171/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горановци, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16026.15.1103 и 16026.15.1104.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-957/22.07.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., с последно регулационно изменение в посочения обхват със Заповед №РД-00-15/08.01.2018 г. предвиждащ:

  • Обединяване на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 и образуване на нов УПИ XV-„За обслужващи и търговски дейности“.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-896 / 13.07.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За обществено обслужване“, кв. 421 по плана на гр. Кюстендил за разделяне на съществуващия УПИ VIII – „За обществено обслужване“, квартал 421 по плана на гр. Кюстендил и създаването на новите УПИ VIII – „За обществено обслужване“ с площ 561 кв. м. и УПИ IX -  „За озеленяване“ с площ 365 кв. м. и определяне на линии на застрояване и устройствени параметри за Обществено обслужваща устройствена зона ( Оо)

Съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ)

            Да се изработи проект за изменение на кадастралната  карта на гр. Кюстендил, необходим за съгласуване на изработения ПУП по чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.                   

             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ДО: Кирил Драгомиров Марков, Борис Велковски, Борис Стоянов Найденски, Бошко Николовски, Даниел Стояновски, Красимира Григорова Николова, „Рис Ойл “ Еоод, Гоце Антовски, Роберт Симоновски, Арсение Отович, Мишко Яремик, Иван Еленов Славчов, Траян Сашов Асенов, Ивона Димитрова Богданова, Люба Димитрова Василева, Боян Ангелов Караманов, Светослав Валентинов Борисов, Димчо Емилов Любенов, Асен Иванов Рангелов, Румен Йорданов Стоянов, Филип Ванчев Димитров, Драган Колев, Ангел Митрушев, Иванка Стоянкова Ангелова, Славчо Траянов Иванов, Иван Валериев Иванов, Едуард Добринов Симеонов, Запринка Кирилова Минкова, Юлиян Анков Зарев,  Витан Асенов Чочов, Николай Кирилов Иванов, Георги Боянов Живков

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-898/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“ в кв. 8, по плана на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната граница на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“, кв. 8 от плана по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 41112.502.532 от КККР на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител на проекта е „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №483 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г . протокол №22, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на проектен ПИ 04796.11.426, част от ПИ 04796.11.14, местност „Свиндаци“, по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“-за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление №УТ-21-874/12.05.2021 година от Румен Кръстев Стоянов.

  Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №484 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 24.06.2021 г . протокол №22, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване(ИПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за паркинг и техническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп): в обхвата на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност  „Кандило“ от КККР на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

     Искането за разрешение е направено със заявление №УТ-19 -141/04.02.2019 година от „БАСИК“ ЕООД с управител Цветомира Йорданова Маноилова. 

     Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №485, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г. с протокол №22/24.06.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона с малка височина (Жм).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Страница 1 от 44

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни