Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (552)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №409, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г. с протокол №19/31.03.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект за определяне на трасе на въздушна линия НН с мощност 15 kW и трасе за водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56378.20.2, местност Цръквенци от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, преминаващи през ПИ 56378.20.17 – полски път, извън границите на урбанизираната територия. При изработването на проекта за ПУП – ПП да бъде спазена действащата нормативна уредба.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Димитров Димитров, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

На основание Заповед № РД-00-384/12.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 41112.503.143 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-10141-23.10.2020 год. на Началник на СГКК - Кюстендил. Площ на имота 311.00 /триста и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 503143, квартал 292а, парцел ХІ, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.139, 41112.503.142, 41112.503.144, 41112.500.1776, съгласно скица № 15-1096092-23.11.2020 г., издадена от АГКК- София. Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Люле Бургас“ - начална тръжна цена 41500 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 27.04.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 05.05.2021г., при същите условия.

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 23.04.2021 год., включително и до 29.04.2021 год.  включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 23.04.2021 год., включително и до 29.04.2021 год.  включително – за повторния търг.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 416/31.03.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Страшимир Генчев Данчев изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 18352.20.128, местност При къщи в землището на с. Гърляно, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- „За жилищно застрояване“, съобразен с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Страшимир Генчев Данчев.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №415, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-442/12.03.2021 г. от  Валери Георгиев Анастасов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №414, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствено складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на поземлен имот 41112.502.606,  местност Решетка от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-418/09.03.2021 г. от  „КРАМИ - 98“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване  съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №413, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.51.43,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-524/23.03.2021 г. от  Кирил Драганов Михайлов

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Планирани прекъсвания на електро захранването на територията на област Кюстендил за периода 12-16.04.2021 може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-353/02.04.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ III – 2680 и УПИ IV- 2681 в квартал 280, по регулационния план на ЦГЧ на гр. Кюстендил за привеждане на югоизточната регулационна граница между УПИ III – 2680 и УПИ IV- 2681 в квартал 280 от плана , по северната имотна граница между ПИ 41112.503.969 и ПИ 41112.503.966 от КККР на град Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуваният УПИ III-969, кв. 280 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители за изработването на проекта са Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Страница 1 от 40

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни