ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (826)

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                                                                   

        

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

28.06.2022 ГОД. (ВТОРНИК)

 

1.                  

28.06.2022

Снежана Гаврилова Кокалинска

16.30 ч.

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

До: Теменужка Божилова Найденова, Ваня Руменова Асенова, Лиляна Димитрова Илиева, Юлия Салтирова Миленкова, Са Логистик 1 Оод”, Миле Николов, Благоя Иовчевски, Драги Кръстевски,Марянчо Стойков може да видите тук.

До Георги Владимиров Колев, Асенов Иванов, Георги Асенов Иванов
    Даниела Георгиева Мурджева, Мая Владимирова Николова, Симеон Йорда-нов Дончев, Валентин Асенов Зебеков, Мариела Смиленова Миленова, Виолета Ге-оргиева Шехтанова - Вълчинова наследници на Деница и Иван Васеви  

На основание § 4к, ал.7 от ПЗР  на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-553 от 28.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил възстановява правото на собственост на наследниците на Деница и Иван Васеви върху новообразуван имот с идентификатор 41112.86.346, намиращ се в мест-ността Галевица, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил с площ 1790 кв. м.

     До Малинка Борисова Божкова от гр. Кюстендил, ул.„19-ти февруари“, № 33    
     До Райка Борисова Таскова от с. Ябълково, общ. Кюстендил
     До Румен Стефанов Сечков от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61    
     До Стефан Василев Стефанов  от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61      
     До Валентина Иванова Алайкова от гр. Кюстендил, кв.„Запад“, бл. 64, ет. 7
     До Таня Йорданова Йовева от с. Дворище, общ. Кюстендил
     До Албена Емилова Джонева от гр. Кюстендил, ул. „Македония“ №26, вх. В
     До Милен Руменов Стефанов от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61
     До Митра Николова Йорданова от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 84, вх.В    
     До Мартин Йорданов Славов гр. Пловдив, ул. „Околчица“ №20, вх. Б, ет. 4
     До Десислава Йорданова Славова гр. Пловдив, ул.„Околчица“ №20,вх. Б,ет. 4
     До Емил Станков Моралийски гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №74
     До Станислава Емилова Моралийска гр. София, ж.к. „Младост 2“ бл. 221А
     До Янка Георгиева Ранова с. Граница, общ. Кюстендил
     
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
           Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.
           Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
          Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Военното окръжие в Кюстендил съобщава, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв, от които 120 за длъжността „Младши специалист” в Националния военен университет „В. Левски” – Велико Търново. Останалите 30 места са за длъжността „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” - Шумен. Крайният срок за подаване на документи е 6 юли 2022 година в сградата на Военното окръжие.

Важно условие е лицата, които кандидатстват, да не са навършили 40 години в годината на кандидатстване.Съгласно заповедта на министъра на отбраната срочната служба ще започне на 7 септември 2022 година. Тя ще се изпълнява за срок от 6 месеца и ще включва 3 модула: начална военна подготовка, специална военна подготовка и колективна военна подготовка.

За времето на срочната служба резервистът ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание.

Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и да ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведена процедура.

Срочнослужещите, които не желаят да сключат договор за военна служба, ще бъдат вписвани в запаса.За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, ул. „Добръджа” № 2А, тел. 078 55 20 63 и 0885626712

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

          Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-765/ 13.06.2022 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на УПИ  IX-213, 214 и УПИ  I – 212, кв. 22 с. Граница общ. Кюстендил с цел да измени вътрешно регулационната граница между двата урегулирани имоти, съгласно представената скица-предложение.  

Възложител Яни Кирилов Георгиев                    

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 67790.21.133, който е част от 67790.23.95 по кадастралта карта и кадастралните регистри на землището на село Соволяно,  м. „Чардак“, община Кюстендил с цел изграждане на „Вилни сгради“.
Обсъждането ще се проведе на 22.06.2022 год. от 10 часа в кметството на село Соволяно, община Кюстендил.
Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОЕКТ:   Владимир Миленков Трифкович

До Людмила Василева Никова от гр. Кюстендил, ул. „Руен” № 10
           До Емил Валентинов Александров от гр. Кюстендил, ул. „Рила“ № 10
          До Антоанета Стоянова Петкова от гр. София, бул. „Тотлебен“ № 4, ет. 1,
           
 
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк.
            Възложител на проекта е Николай Георгиев Кесяков – управител на „Микробус БГ“ ЕООД, с. Коняво, общ. Кюстендил.            
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 762 от 26.05.2022 -Протокол № 33 Общински съвет – Кюстендил разрешава:

 1. Изработване на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил, в обхвата на ПИ 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ включването на територията на имота, към териториите в ОУП с предимно производствена устройствена зона ( Пп )
 2. Изработването на проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ конкретно предназначение на ПИ 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил – за фотоволтаична централа ( ФЕЦ )

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-2382/01.04.2022 г.

Възложител на проекта “УНИКА ИМОТИ“ ООД

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 763 от 26.05.2022 г. -  Протокол № 33 Общински съвет – Кюстендил.

Разрешава изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на Община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. по Протокол № 13 на Общински съвет - Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 44183.42.7от КККР на землището на с. Лозно, Община Кюстендил по реда на ЗУТ и одобрява заданието за проектиране. 

Искането е направено със заявление вх. №26-00-270/22.03.2022 г.

Възложител на проекта “АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №760, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.05.2022 г. с протокол №33/26.05.2022 г., се разрешава на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, гр. София, изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на разпределителен газопровод (РГ) до метанстанция „СТРУМА ПЕТРОЛ-1“ ООД с местоположение ПИ 67461.21.165 от КККР на землището на с. Слокощица, общ. Кюс-тендил. Трасето на РГ за метанстанция „СРУМА ПЕТРОЛ-1“ ООД започва от съществу-ващ газопровод СТ 133, намиращ се в ПИ 67461.32.309 и продължава през ПИ 67461.32.560, 67461.32.313, пресича републикански път II-62, чрез насочен хоризонтален сондаж с дължина 65 м, преминава в ПИ 67461.4.180. Дължината на трасето е 1356 м и сервитут с ширина по 1 м.
Възложител на проекта е „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, гр. София.    
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До: Кирил Николов Кирилов, Светослав Георгиев Десподов може да видите тук.

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-19-7/19.05.2022 г. областния управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти, находящи се в землището на село Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 40 от 31.05.2022 г.    
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районен съд – Кюстендил, в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №761, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №33, Общинският съвет разрешава изработването на:

 1. Проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на поземлен имот (ПИ) 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован.
 2. Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован. С проекта се предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-752/04.05.2022 г. от  Димитър Георгиев Бакалов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЛУЧАНСКИ
Ж. К. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, БЛОК 194,  ЕТАЖ 3, АП. №2
ГР. КАЗАНЛЪК

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЛУЧАНСКИ
УЛ. ,,ОПЪЛЧЕНСКА“ №30
ГР. КАЗАНЛЪК

Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Насип”, намиращ се в гр. Кюстендил, с административен адрес: местн. ,,Механите“, ПИ 41112.101.14 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №4/29.04.2022 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №18, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
    
Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на    § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

    До Милчо Величков Стефанов от с. Таваличево, общ. Кюстендил
          
            Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-654/20.05.2022 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 1046 кв.м. на предоставената за ползване на Емилия Хубавенска земеделска земя в местността Змийов дол, землище на с. Таваличево, представляваща ПИ 72045.402.24.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

ДО РОСЕН ПЕТРОВ ПОПНИКОЛОВ
КВ. ,,СРЕДЕЦ“
УЛ. ,,НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ“ №1,
ЕТАЖ 3, АП. №4
ГР. С О Ф И Я

ПАТРИСИЯ ЖИВКОВА ПОЧИНКОВА
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ПОЧИНКОВ

 Уведомяваме Ви, че за триетажна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-686/31.05.2022 г., на основание чл. 195, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която е наредено на собствениците да извършат основен ремонт за поправяне и заздравяване на покривната конструкция и текущ ремонт на фасадите на триетажната сграда, находяща се в УПИ XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ.

    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.
    
Настоящето съобщение е залепено на 02.06.2022 г. на входната врата на имота, на таблото на община Кюстендил и е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО: Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил
       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Офис“
намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот УПИ XVIII – 3359 по плана на гр. Кюстендил,
е съставен Констативен акт №3/31.05.2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
3.    По чл. 178, ал. 6 от ЗУТ за издаване на заповед за забрана ползването на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на южната фасада на жилищната сграда, поставено на таблото за обявления в сградата на община Кюстендил и е публикувано на интернет-страницата на общината, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО: Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил

                                       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване“
 намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот УПИ XVIII – 3359 по плана на гр. Кюстендил
е съставен Констативен акт №7/31.05. 2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022 г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.

Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на южната фасада на жилищната сграда и на таблото за съобщения на община Кюстендил, публикувано на интернет – страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО: Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил
                                  
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване – навес (гараж)“
намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот УПИ XVIII – 3359 по плана на гр. Кюстендил
е съставен Констативен акт №6/31.05.2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022 г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.

Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на южната фасада на жилищната сграда и на таблото за съобщения на община Кюстендил, публикувано на интернет – страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО:  Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил

                                       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Ограда и гаражна врата“
 намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот ……………………………….публична общинска собственост
е съставен Констативен акт №5/ 31.05. 2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022 г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.

Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на гаражната врата и на таблото за съобщения на община Кюстендил,  публикувано на интернет – страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО: ”ИНТЕРТАС БГ“ ЕООД, Любомир Денковски, Румен Георгиев Митов, Стоянка Ефремова може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-648/19.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват ПИ 41112.503.4149 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, образуване на нов УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378, заличаване на улица с о. т. 1286а до о. т.  885б и проектиране на нова улица от о. т. 1286 до о. т. 885б.

- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378 по плана на гр. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основани чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-630/17.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват УПИ I – „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 77 по плана на гр. Кюстендил. Целта на проекта е разделяне на цитирания УПИ и образуване на три нови УПИ - УПИ - 1639, УПИ XV – 1640 и УПИ  XVI – 1641, кв. 77 .

- проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на трите имота са съобразени с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона със средна височина (Жс). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-525/30.03.2022 г. от  „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, със седалище гр. Кюстендил и управител Атанаска Димитрова Друмохарска

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН и прилежащия сервитут, за захранване на помпа за напояване на ПИ с идентификатори 41112.11.46 и 41112.11.47, местност Модро поле, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Трасето започва от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен електропровод 20 kV „Драговищица“, преминава през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост) и достига до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД с управител Иван Кънев Стаменков.

 Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 37, стр. 133 от 17.05.2022 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

До: Кристина Иванова Николова от гр. София, собственик на ПИ 16198.35.12

До: Иван Василев Джагалов от с. Горна Гращица, Светлана Георгиева Гогева от гр. София, Десислава Валентинова Карадакова от гр. Дупница, Тодорка Владимирова Йорданова от гр. Плавдив, Росица Василева Темизова от гр. Пловдив, и Васил Драганов Йорданов от с. Лиляч, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, собственик на ПИ 16198.35.4 по КККР на с. Горна Гращица

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-375/ 29.03.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5, местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищни нужди.

Възложител на проекта е Гергана Крумова Тодорова

В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

ДО

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

УЛ. „КАБЛЕШКОВ“ №10, ЕТ. 1

ГР. КЮСТЕНДИЛ 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-489/ 19.04.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона.

Възложители на проекта са Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.  

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

ДО

ТАТЯНА АСЕНОВА СТОЯНЧЕВА

Ж.К. „ДУПНИЦА“,  БЛ. 1, ЕТ. 11, АП. 61

ГР. ДУПНИЦА 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-489/ 19.04.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона.

Възложители на проекта са Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.  

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат я обжалват чрез Община Кюстендил

До Светла Василова Десподова от гр. София, ул. „Иван Тургенев“, № 1         

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Възложител на проекта е Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил.   

Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №729, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.04.2022 г. с протокол №32/28.04.2022 г., се разрешава на „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООД – гр. Кюстендил изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен имот с идентификатор 66891.27.6, част от имот 66891.27.1 в местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволаична централа, с нормативи в съответствие на чл. 25, ал. 3 от Наредба §/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООДгр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

за Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на действащия Общия устройствен план на Община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, Община Кюстендил


          На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територия та  УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проектите за ЧИОУПОК и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, мест. „Лапевица“, Община Кюстендил за неземеделски нужди, с цел реализиране на инвес-тиционно намерение – изграждане на „фотоволтаична електрическа централа”.
          Възложител на проектите е  Мартин Димитров Евтимов.

         Срещата ще се проведе на 20/05/2022г. от 10.00 часа в заседателната зала, намираща се в сградата на „Кюстендилски строител“ АД с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №64, ет.4
 
           За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя – инж. Петър Пе-шев, тел. 0888 311 630, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-581/09.05.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) и Работен устройствен план в обхвата на УПИ VIII-2055 в кв. 406 по действащия регулационен план на кв. „Румяна войвода“, гр. Кюстендил, предвиждащ отреждането на парцела от „За индивидуално жилищно застрояване“ да премине в „За обществено обслужващи дейности“. Изготвеният РУП предвижда допустими намалени отстояния на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Възложител на проекта е „МВ Трейдинг“ ЕООД, гр. Перник.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-573/ 09.05.2022 г. Кметът на общината разрешава изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, включващ:

-  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.506.140,  местност Гърлянски черешарник по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  

- инвестиционен проект за „изграждане на фотоволтаичен парк“

При изработването на КПИИ да се спазят разпоредбите на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-83/20.01.2022 г. от  „БУЛСАН ГРУП“ ООД, със седалище гр. София и управител Димитър Георгиев Иринков.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-542/27.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработят:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ XI - „За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146, кв. 294 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил и разделяне на УПИ XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ на два нови УПИ – УПИ IX -„За обществено обслужване“ и УПИ XI -„За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294
- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ IX -„За обществено обслужване“ и УПИ XI -„За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294 за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела са  съобразени с изискванията на чл. 38 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона (Ц).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1879/30.09.2021 г. от Емил Ивайлов Христов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Община Кюстендил предоставя на 300 лица социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициатива на Европейската комисия за преодоляване последствията от кризата чрез механизма REACT-EU
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, която стартира от 04.01.2021 г. за период от 4 месеца, в рамките на общо 81 работни дни. Стойността на договора е 72 171,00 лв.
Във връзка с големият интерес към предоставяната социална услуга, е изготвено искане за удължаване на проекта от страна на Община Кюстендил. Сключено Допълнително споразумение №1 с което срокът за изпълнение на дейностите по проекта се увеличава до 30.09.2021 год. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 165 586,41 лв.
С допълнително споразумение №2 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C02 е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 10.12.2021 г. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 210 371,04 лв.
С допълнително споразумение №3 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C03 е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 30.06.2022 г.
С допълнително споразумение №4 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C04 е актуализирана стойността на договора в размер на 334 666,20 лв.
Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициатива на Европейската комисия за преодоляване последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

С изпълнението на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“, ще се постигне основната цел, а именно ще се осигури намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея на територията на община Кюстендил.

ТОПЛИЯТ ОБЯД ВКЛЮЧВА: СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ, ХЛЯБ И ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ

Потребителите на горе цитираната социална услуга ще получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник.
Социални работници на КСУ ще предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки за целевата група:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребителите получават социалната услуга - БЕЗВЪЗМЕЗДНО.
ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ могат да бъдат:
 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
С оглед на усложнената епидемиологична обстановка и недопускане на разпространение на заразата с COVID-19, желаещите и отговарящи на критериите да бъдат включени за участие в програмата ще се извършва чрез социалните работници към Комплекс за социални услуги- Кюстендил .
Кандидатите за потребители могат да потърсят съдействие за включване в програмата на тел. 078550473, 078552037, както и в Общинска социална трапезария, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа.

!!!! Кандидат-потребителите подлежат на потвърждаване от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ за принадлежност към допустимата целева група.

!!!! Определянето на конкретните представители на целевите групи ще се извърши на база списъци от Дирекция „Социално подпомагане“ Кюстендил с извършена проверка за принадлежност към целевите групи по проекта.
!!! Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ ще се реализира цялостния подбор на конкретните представители на целевите групи, които ще бъдат включени в дейността по предоставяне на топъл обяд. Служителите, отговорни за подбора на конкретните представители на целевите групи, които ще бъдат включени в дейността за предоставяне на топъл обяд, от страна на община Кюстендил, са социалните работници в КСУ –Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-541 /27.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 04323.25.21 по КККР на с. Блатец, общ. Кюстендил. Целта на проекта е за определяне на конкретното предназначение на имота и ограничителни линии за застрояване и устройствените параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна устройствена зона ‚Жм“. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-636/14.04.2022 г. от Ивайло Валентинов Пенчев.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №705, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) по реда на действащата нормативна уредба в обхвата на територията, заключена между улици: „Христо Ботев“, „Дондуков“, „Хаджи Димитър“, „Георги Тертер“, „Камчия“, „Дондуков“, „Овощарска“ и „Цар Освободител“ по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №704, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на територията, заключе-на между: ул. „Цар Освободител“, ул. „Тинтява“, ул. „Шипка“, край на регулацията на гр. Кюстендил-източно от ул. „Студен кладенец“, част от границата с лесопарк „Хисар-лъка“, ул. „Шейново“, ул. „Калосия“ до ул. „Цар освободител“.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №710, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Страната по КККР на гр. Кюстендил.С решението се одобрява и заданието за проектиране. Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-510/20.04.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5602, УПИ VI-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ и УПИ VII-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ в кв. 247б по действащия регулационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, предвиждащ обединяването им като регулационните линии се привеждат по имотните граници на ПИ 41112.504.1684.от КККР и образуване на нов УПИ I, отреден за ПИ 504.1684 с площ 3004 м 2 .  Със Заповедта се разрешава и изработването на проект на план за застрояване в същия обхват за определяне конкретното му предназначение „За жилищно нискоетажно строителство“, ограничителните линии на застрояване и устройствени параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Галина Савова Атанасова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-472/14.04.2022 г. кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ- I - 6968 и УПИ IV- 2498 в кв. 192, улица с о. т. 261-   о. т. 452 (ул. „ Княз Богориди“) и улица с о. т. 353   (ул. Отец Паисий) по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил,  за привеждане на северозападната улична регулационна граница на УПИ I – 6968 кв. 192 от плана и югозападните улични регулационни граници на УПИ I – 6968 и УПИ IV – 2498 в кв. 192 от плана по имотните граници на                  ПИ 41112.504.319 от КККР на гр. Кюстендил.
Искането е направена със заявление вх. №УТ-21-2423/26.01.2022 г.
Възложител на проекта „ГИМ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Георги Йорданов Михайлов
       Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ                                        

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №711, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общинският съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на чисто производствена устройствена зона (Пч)        
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-489/28.03.2022 г. от Весела Георгиева Кесякова чрез Иво Каменов Очипалски – упълномощен представител.  

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №709, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общински съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхват на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп)
        Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-323/28.02.2022 г. от Мартин Димитров Евтимов чрез упълномощен представител Петър Живков Пешев

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията       УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 52400.20.53  в м.“НАД СЕЛОТО“  ,  с. Николичевци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електро-централа /ФЕЦ/.

Обсъждането ще се проведе на 19.04.2022г. от 8.30 часа в кметството на с. Николичевци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „МИКРОБУС БГ“ ЕООД

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-473/14.04.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ IV-1989, кв. 339 за промяна на конкретното му предназначение от „За жилищно строителство“ в „За паркинг“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД, гр. София.

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №708, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава изработването на:

 1. Проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.18.272, местност Оризарско гумно по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
 2. Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.18.272, местност Оризарско гумно от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-415/15.03.2022 г. от  „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №707, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места, за определяне на трасе за изграждане на обект: „Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати, захранени от ТПО „ВиК“, местност Гола Велика, землище на гр. Кюстендил и землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.“  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-357/04.03.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО   „СИГНАЛ - ДК“ ЕООД УЛ. „ПЕТЪР НИКОВ“ №7 ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-301/ 15.03.2022 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217,  местност Кандило от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на паркинг в ПИ 41112.50.121 и за транспортна инфраструктура ПИ 41112.50.217, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).
Възложител на проекта е „БАСИК“ ЕООД, гр. Кюстендил с управител Цветомира Йорданова Маноилова.  
В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

До Венета Димитрова Лехчанска от гр. Кюстендил, ул. „Три кладенци”, №12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-302/15.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIV-215, УПИ I-213, 214, УПИ II-211 и УПИ V-218 в кв. 36 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., за привеждане на североизточната и югоизточната регулационни линии на УПИ XIV-215, кв. 36 към имотните граници на ПИ 67461.501.215 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като новообразувания УПИ XIV-215 в кв. 36 е с площ 586 кв. м.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

До Светослава Методиева Василева от гр. София, ж.к. „Обеля”, №275, ет. 10, ап. 49
           До Венета Славева Тодорова от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков“ №12 

            Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-253/07.03.2022 г. кметът на Община Кюстендил е одобрил, внесения за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 Уведомяваме Ви, че за триетажна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-412/04.04.2022 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията, за назначаване на комисия от служители на общинска администрация за установяване на вида и състоянието на сградата, и необходимите ремонтни и възстановителни работи, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е залепено на 06.04.2022 г. на входната врата на имота, на таблото на община Кюстендил и е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-411/04.04.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на задънена улица с о.т. 608-о.т. 611, находяща се югоизточно от кв. 253 по плана за регулация на гр. Кюстендил и улица с о.т. 609-о.т. 610-о.т. 612 (ул. „Хижата“) с цел продължаване на задънената улица, като се проектират нови о.т. 611а и о.т. 611б.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

           До Борис Иванов Борисов от гр. София, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 246
           До Филка Георгиева Ковачка от гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 63
          До Васил Георгиев Иванов от гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 539
           
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-248/02.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, на наследниците на Иван Ангелов Мечкарски се възстановява правото на собственост върху ПИ 69167.41.3 с площ 1051 м2 и ПИ 69167.41.4 с площ 1504 м2 в местността Поройо, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-406/ 04.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработят:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ VIII - 316, кв. 9 по плана на с. Богослов, общ. Кюстендил с цел разделянето му на два нови УПИ - УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9.
- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9 за определяне ограничителните линии на застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела да са съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г.   за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-437/18.03.2022 г. от „Линкпорт“ ЕООД с управител Кристина Малинова.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията    УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 43267.29.115  в м.“Пуздерица“ с. Лелинци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала.

Обсъждането ще се проведе на 07.04.2022г. от 10 часа в кметството на с.Лелинци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „Лелинци Енерджи“ООД

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-386/30.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-474-„Фурна“ в кв. 20 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на два УПИ.

Възложител на проекта е Владко Борисов Василиев, председател на ПК „Орач“ – с. Коняво.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. РАФАЛ“ ЕООД,

    ЕИК 203807588, с управител Тодор Станимиров Христов, обл.Кюстендил,

    общ.Кюстендил, с.Багренци, ул.“Стефан Караджа“ №3

 1. Пълен пощенски адрес. За контакт: 2500, гр.Кюстендил, ул.“Александър

     Стамболийски“  №58, ап.7

 1. Телефон, факс и e-mail. 0887286200, 0878582442, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. Лице за контакти. Юлиан Миленов Асенов и Огнян Атанасов - проектант

 

 1. Резюме на инвестиционното предложение:

 

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Изменение по чл. 154 ал. 2 т.6 от ЗУТ на"месопреработвателно

предприятие" в „Цех за преработка и консервиране на плодове“, находяща се в ПИ 41112.502.355, идентичен с УПИ  VII кв. 2в, гр.Кюстендил

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

                    С изменението на проекта по чл.154, ал.2от ЗУТ се преработват почти всички вътрешни помещения. Сградата е изградена на акт №14 и има издадено удостоверение за степен на завършеност. В по-голямата си част е едноетажна, със ЗП=1648м2 и РЗП= 1801м2 в имота има изградени  помощни сгради и постройки – котелно и пропуск-охрана, които се запазват. Площта на имота е 10687м2. той е с плътност 40.35% при допустима до 80% и кинт 0.42 при допуск до 2.00. височината е H до 10м. В цеха се предвижда да работят постоянно около 25 човека и да се извършват следните дейности по консервиране на плодове, а именно сушене, замръзяване, направа на сладка, сокове и  компоти. Имотът е свързан с прилежаща улична мрежа, а за другите инфраструктурни връзки  се налага изграждане. Не се предвиждат нови изкопни работи, тъй като се ползва изградена сграда. Евентуални насипи в ограничени количества ще има само при благоустройствените мероприятия.  

              Външните Ел и ВиК връзки са предмет на отделен проект, като се предвижда заустване на отпадните води в градската канализация към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). За същите има издадени становища за присъединяване при издаването на действащото разрешение за строеж.

 Предвидения терен за разширение на месопреработвателното предприятие като втори

етап на изпълнение (на одобрение проект) също търпи изменение, като при настоящото изменение по чл. 154 ал. 2 от ЗУТ, терена ще се ползва за поставяне на фотоволтаични модули за собствени нужди. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени в редици, с разстояния между тях, с цел да не се засенчват взаимно. Предвижда се да се монтират 462 бр. фотоволтаични панели, които ще се присъединят към 2 броя хибридни инвертори по 100 kW  в общ шкаф в комплект с батериен блок монтиран в сградата с специално помещение. Общата инсталирана мощност резервирана с батерии е 205,59  kWp.

          Модулите и конструкцията ще бъдат предварително изготвени и сглобявани на място. Също така ще има изградена фотоволтаична централа и на покрива за собствени нужди от 522 бр. панела x 445Wp с обща инсталирана мощност  232,290 kWp. Те ще са присъединени към  2бр. инвертори х 100 kW  без  батериен блок

 Хладилните инсталации, които ще се изградят в сградата са 9 броя автономни фреонови инсталации, които захранват следните помещения: 3 нискотемпературни хладилни камери, 2 замразвателни камери и обслужващи среднотемпературни камери 4- опаковъчно помешение, камера за предварително охлаждане, охлаждаем коридор и експедиционно помещение.

Хладилен агент – фреон R 449А , който се явява най-добрата екологична алтернатива за настоящата действителност.

Количеството на хладилния агент е обшо ще е 200 kg-като имаме;

4 броя хладилни инсталации с по 15 kg  -съответно 4x15= 60 kg.;

3 броя хладилни инсталации с по 24 kg  -съответно 3x24= 72 kg.;

2 броя хладилни инсталации с по 34 kg  -съответно 2x34= 68 kg.;

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно одобрения и влязъл в сила ОУП на Община Кюстендил през 2016г. теренът попада в предимно производствена зона. При изменението това предназначение се запазва.

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на завършването на обекта при изменението на предназначението му ще се използва единствено вода като природен ресурс. Тя ще бъде от водопроводната мрежа, след като бъдат изпълнени външните връзки на обекта.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

              Битово  фекалните вода са 1,26м3/ч, и произовдствените води са 4,14м3/ч целогодишно. Отвеждащите води от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

              Отпадъци по време на строителството:

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали (тухли, бетон, арматура, дървен материал и др.).

Металните отпадъци (20 01 40) от кофражи и крепежи, арматура и армирана мрежа ще се събират на площадки за временно съхраняване и ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с чл. 37 от ЗУО.

Тези отпадъци, които е възможно да се получат по време на изграждане на обектите, не са опасни и ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.

 

               Отпадъци при експлоатацията на обекта:

Код 02 03 01 – утайки от измиване, почистване, центрофугиране и сепариране/разделяне – генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Разполагаме със специализирано ремарке за извозване на отпадъците до определените места за събиране на смет.

Код 02 03 02 – отпадъци от консерванти – Не се използват такива

Код 02 03 04 - материали, негодни за консумация или преработване - генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Материалите – плодове, негодни за консумация, се събират в бидони и се дават за изваряване на ракия .

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали.

Може да се очаква само в периода на извършване на ремонтни работи и количеството им се очаква да бъде минимално. Ще се извозват на определено от Общината депо.

Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци.

Тези отпадъци, които се генерират по време на експлоатацията на обектите ще се събират в контейнери и ще се извозват периодично на регламентирано сметище.

Класификацията на отпадъците е съгласно Наредба № 3/01.04.2004г.

При стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците (за събиране, временно съхранение и транспортиране ) не се очаква негативно влияние върху компонентите на околната среда, както от дейностите извършвани с тях, така и  вследствие генерирането им на обекта.

           Не се очакват промени в качествата на атмосферния въздух в резултат на изграждането на сградите, тъй като не се очаква изхвърляне на вредности. Не се очаква също влияние върху розата на ветровете, влажността на въздуха или предизвикване на температурни инверсии.

            Битово - фекалните, и произовдствените води, от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

              Застрояването не води до съществена промяна в ландшафта и няма да окаже влияние върху растителния и животински свят в района. Обектите няма да окажат влияние върху структурата на почвата, да предизвиква химическо увреждане или ерозия

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се очакват големи аварии.

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

               Обектите няма да окажат влияние върху здравето и безопасността на хората. Не се очаква запрашване, шум, вибрации и изпарения или вредни лъчения над допустимите норми.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

               Обектът се намира в съществуваща производствено-складова зона на гр. Кюстендил,  която се запазва съгласно одобрения през 2016г. ОУП на общината. Необходимата площ за временни дейности по време на строителството е само за временно складиране на готови елементи и конструкции и се намира в границите на собствения УПИ.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

6.3. Подготовка на плодове, предназначени за сладко без захар, сушене и замразяване

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

6.3.1.      Череши

 

 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на черешите чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • отделяне на дръжките на черешите чрез дръжкочистачна машина (1.3);
 • транспортиране на черешите чрез елеватор (1.4);
 • калибриране на черешите чрез калибратор тръбен (1.5);
 • инспекция и транспорт на черешите чрез лента транспортна и елеватор (1.6, 1.7);
 • отделяне на костилките на черешите чрез костилковадачна машина (1.8) монтирана на платформа (1.9);
 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.12);
 • събиране на на черешите в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).

Подготвените череши се подават за сушене, замразяване или за производство на сладко без захар.

Отделените костилки се транспортират чрез Шнеков транспортьор (1.10) и преминават през пасирка (1.11) за отделяне на полепналата плодова тъкан, която се подава за замразяване.

 

Меките и нестандартни плодове се подават за производство на пюре предназначено за замразяване, където се извършват следните операции.

 • транспортиране на плодовете чрез елеватор с приемна вана (1.14);
 • отделяне на костилките чрез машина за отделяне костилки (1.15);
 • транспортиране на плодовата каша чрез помпа винтова (1.16) до поз. 1.17;
 • пасиране на плодовата каша чрез пасирна машина за финно пасиране (1.17);
 • транспортиране на плодовото пюре чрез помпа винтова (1.18) до поз. 1.19;
 • междинно съхранение на плодовото пюре в резервоар буферен, със стойка (1.19);
 • пълнене на пюрето в полимерни торби, поставени в касетка на маса работна (1.0)
 • егализиране на теглото на чвалите с плодовото пюре чрез везна (1.21);

 

Използваният транспортен амбалаж се измива чрез Аксесоари за измиване на помещението и амбалажа (1.24) под козирка пред сградата.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.3.2.      Боровинки

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

 

 • инспекция на боровинките на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на боровинките чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • събиране на боровинките в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).
 • Подаване на боровинките за замразяване.

 

6.3.3.      Малини

Малините се подават директно за замразяване след претегляне и първична инспекция.

След замразяване малините се почистват.

6.4. Производство на пастьоризирани директни сокове от ябълка

Плодовете ябълки се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14).

 

Преработката на плодовете се извършва на специализирана технологична линия (2), която се намира в производственото помещение. На нея се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез палетообръщач (2.1), комплект с хопър за дозиране на ябълки;
 • инспекция на суровината на инспекционна лента (2.2)
 • измиване, транспортиране и смилане чрез транспортьор с прикачена дробилка (2.3);
 • пресоване на кашата на лентова преса (2.4);
 • филтриране на сока чрез самопочистващ се филтър (2.5);
 • междинно съхранение в буферен резервоар (2.6);
 • пастьоризация на сока в пастьоризатор при температура 85оС (2.7);
 • горещо пълнене в опаковки с вместимост 3l, чрез комбиниран дозиращ автомат с разливна станция за полимерни опаковки (2.8);
 • поставяне на опаковките в картонени кутии;
 • съхранение на сока в склад готова продукция;
 • експедиция на готовата продукция.

Полимерните опаковки пристигат в предприятието заводски херметически затворени с капачка, поставени в полимерна торба и кашон. Преди започване на смяната, необходимото количество полимерни опаковки се изваждат от кашона и се поставят в подплота на масата на пълначната машина (2.8). Пълненето се извършва, като празният херметично затворен плик се поставя на работния плот на пълначната машина (2.8), отстранява се капачката, извършва се пълнене и затваряне на същата капачка.

Кутиите се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон в склад опаковки.

Предвидено е устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки с метални капачки ''TWIST OFF“.

Шишетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) и се подават към устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки.

След напълване на сока и затваряне, бутилките се съхраняват в склад готов продукт.

Бутилките се измиват предварително на мивка (4.2).

Получените пресовки при производството на директни плодови сокове, не са отпадък а са съпътстващ производството продукт, който ще се предава за фураж и компост.

 

6.5. Производство на плодови сладка без захар - череши

 

При производството на плодови сладка без захар се използват пресни или замразени плодове, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 • зареждане на бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • изваряване на плодовете в бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • пълнене на сладкото в бурканчета на пълначна лента (4.4);
 • затваряне на бурканчетата чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканчетата в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканчетата в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираното сладко се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканчетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.6. Производство на компоти - череши

При производството на компот се използват пресни или замразени череши, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 

 • подготовка на сиропа в бланшорен казан (3.1);
 • пълнене на черешите в буркани на пълначна лента (4.4) и ръчно заливане със сироп;
 • затваряне на буркани чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканите в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканите в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираният компот се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканите, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.7. Производство на сушени плодове череши

Подготвените на линия 1 плодове (череши без костилка) се подават за сушене в камерна сушилна (5.10), поставени на леси и колички (5.11, 5.12).

След изсушаване на плодовете те се съхраняват в склад изравняване на влага.

След изравняване на влага те се подават на технологична линия за опаковане на сушени плодове, където се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез маса работна  с улей (5.13);
 • инспекция на сушените плодове на инспекционна лента (5.14);
 • транспортиране на сушените плодове чрез захранващ елеватор с пластмасова (5.15) модулна лента;
 • дозиране на сушените плодове в пликове чрез 14-канална мултиглава с диапазон на дозиране: 30-1000гр (5.16), комплект с платформа (5.18) ;
 • залепване на пликовете и добавяне на инертен газ чрез вертикална пакетираща машина (5.17);
 • транспортиране на опакованите сушени плодове чрез изходяща лента за готов пакет (5.19)‘
 • контрол на теглото на опаковките чрез контролна везна (5.20).
 • проверка за метални примеси чрез металдетектор (5.21);
 • събиране на пликовете и поставяне в кашони от ротационна маса (5.22);
 • подреждане на кашоните на плоска палета и съхранение в склад готов продукт.

 

При заявка на опаковани в по-големи опаковки сушени плодове са предвидени две вакуум опаковъчни машини (5.23), комплектовани с везна (5.24).

Опакованите и етикитирани сушени череши се съхраняват в склада за готва продукция, откъдето се експедират ежедневно.

6.8. Производство на замразени плодове

Подготвените за замразяване плодове се охлаждат в хладилна камера 4, замразяват се в хладилна камера 5 и 6, след което се опаковат в чували и се съхраняват в нико температурните хладилни камери.

Преди експедиция или производство на сладко или компот, замразените плодове се подават на технологична линия обработка и опаковане на замразени плодове 7. На нея се извършват следните операции:

6.8.1. Обработка на замразени малини

 • почистване на малините от листенца и клечки чрез трасина (7.1);
 • инспекция на малините чрез инспенционна лента (7.2);
 • поставяне на малините в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на малините чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на пликовете чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.2. Обработка на замразени боровинки

 • захранване на линията чрез Елеватор (7.4);
 • грубо почистване на замразена боровинки (7.5);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.6);
 • финно почистване на замразена боровинки (7.7);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.8);
 • поставяне на замразената боровинки в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на замразената боровинки чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразената боровинки чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.3. Обработка на замразени череши

 • претегляне на замразените череши чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразените череши чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

 

Капацитет:

 

 

Тона

І.

Компоти, в т.ч.

11.5

 

 

 

1.

Череши

11.5

ІІ.

Сладка, в т.ч.

10

 

 

1.

Череши

10

ІІІ.

Сушени, в т.ч.

4.7

1.

Череши

4.7

ІV.

Замразени, в т.ч.

46

 

 

1.

Череши

10

2.

Малини

18

3.

Боровинки

18

 

V.

 

Директни плодови сокове, в т.ч.

 

50

 

 

1.

Ябълки

50

 

Директен сок  в В&В 3l

47.5

 

Директен сок 

2.5

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 

                Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, тъй като обектът е в съществуваща сграда и среда, която е с необходимите пътища. С проекта само се променя главния подход към УПИ.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

 1. Предлагани методи за строителство.

 

                Строителството ще представлява изграждане на вътрешни стени от термопанели. С такива елементи ще се изградят и част от външните стени, които сега са без изолационен материял.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

                  Съгласно член 154 ал. 2 от ЗУТ промените  в инвестиционните намерения на собственика, касаещи предназначението на обекта са съществени и те се извършват след одобряването им от компетентния орган след като се представи инвестиционен проект за промяната.

 

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

            Обектът се намира в границите на регулационния план на гр. Кюстендил, кв. 2в УПИ VII. ПИ е собственост на „РАФАЛ“ ЕООД. Няма данни за наличие на защитени територии и обекти, подлежащи на здравна защита, като културно наследство или елементи на НЕМ.

                                 

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не се очаква земеползване, тъй като обектът е вътрешно преустройство.

 

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до обекта няма защитени зони, няма водоизточници на питейни или минерални води.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;
 2. мочурища, крайречни области, речни устия;
 3. крайбрежни зони и морска околна среда;
 4. планински и горски райони;
 5. защитени със закон територии;
 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

НЯМА

 1. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
 2. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
 3. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
 4. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
 5. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 6. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
 7. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
 8. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
 9. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 10. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
 11. Трансграничен характер на въздействието.
 12. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

НЯМА

 1. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-896/ 16.03.2022 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ III-6077 в кв.291 на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на конкретното предназначение на УПИ III-6077 в кв.291 от „За жилищни“ на „За обществено обслужващи дейности“ при запазване на устройствените показатели за устройствена зона „смесена централна“ по чл. 38, ал.1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ                                                                                                                                 

Възложител Община Кюстендил                                                                                    

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО: Мирослав Василев Василев, Нора Стойнева Даракчиева и Татяна Асенова Стоянчева, наследници на Васил Гогев Рублев, бивш собственик на имот с иденти-фикатор 29386.43.15 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-238/ 15.02.2022 г. възложителите Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов са внесли за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за зас-трояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от раз-новидност предимно производствена зона.
    Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №679, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г. с протокол №30/24.02.2022 г., се разрешава на „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил с управител Олег Крумов изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ с идентификатор 63536.37.359, местност Требениците от КККР на землище с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел. Трасето преминава през: ПИ 83354.21.119-местен път; ПИ 83354.21.121-изоставена орна земя; ПИ 83354.21.122-селскостопански път в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379-сескостопански път; ПИ 63536.37.360-сескостопански път в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя. При изработването на проекта да бъде спазена действащата нормативна уредба.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №679, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г. с протокол №30/24.02.2022 г., се разрешава на „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил с управител Олег Крумов изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ с идентификатор 63536.37.359, местност Требениците от КККР на землище с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел. Трасето преминава през: ПИ 83354.21.119-местен път; ПИ 83354.21.121-изоставена орна земя; ПИ 83354.21.122-селскостопански път в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379-сескостопански път; ПИ 63536.37.360-сескостопански път в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя. При изработването на проекта да бъде спазена действащата нормативна уредба.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от З

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №681, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №30, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 41112.10.114, местност Банска река от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-119/25.01.2022 г. от Симеон Кирилов Алексов
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №680, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №30, Общинският съвет разрешава на заявителя по Заявление с рег. №УТ-22-285/21.02.2022 г. “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД с управител Иван Кънев Стаменков изработването за негова сметка на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия и прилежащ сервитут, започващ от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен ел. провод 20 kV „Драговищица“, преминаващо през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост) и достигащо до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО: Мария Атанасова Самарджиева, Елена Харалампиева Самарджиева и Наташа Харалампиева Самарджиева, наследници на Харалампи Георгиев Самарджиев, собственици на имот с идентификатор 04796.105.63 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-162/ 01.02.2022 г. Здравко Димитров Георгиев е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.105.62, местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-254/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Красимир Крумов Дойчинов, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 от плана за местност Хисарлъка, град Кюстендил, с цел:

 • Заличаване на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 и образуване на нови УПИ IX-137, кв. 472 с площ 673 кв. м., УПИ X-63, 64, квартал 472 с площ 1674 кв. м. и УПИ XI-69, квартал 472 с площ 1329 кв. м.
 • Разширение на проектирания паркинг, като в него се включат терените на заличените УПИ.
 • Определяне на линии на застрояване и устройствени параметри съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) за новообразуваните УПИ. 

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Красимир Крумов Дойчинов – гр. София.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-252/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Възложител на проекта е Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил.   

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.      

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До: Невенка Асенова Златковска от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 16141.53.30 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
До: Мария Иванова Иванова, Борислав Огнянов Борисов и Даниел Огнянов Борисов, собственици на ПИ 16141.53.23 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-137/ /01.02.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 16141.53.27 от КККР на землище с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, местност Мира. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – за вилно строителство.
Възложител на проекта за ПУП - ПЗ е Олег Пламенов Расийски.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-233/01.03.2022 г.  Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация  (ИПУП-ПР) в  обхвата на УПИ I – 48, УПИ II - 48,  УПИ III – 49 и УПИ IX - 49, кв. 8, с. Граница, общ. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешно регулационните граници между цитираните УПИ към имотната граница между ПИ 48 и ПИ 49 от кадастралния план на с. Граница.  Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение за изготвяне на ИПУП-ПР е направено със заявления вх. №УТ-21-2422/22.12.2021 г. от Виолета Иванова Серафимова и Константин Тодоров Бенгаров.

Заповедта не подлежи на обжалване съгласно чл. 125, ал.4 от ЗУТ.

Ценоразпис на обли и цепени дървени материали/ дърва за огрев от централен склад и временен горски склад за физически лица, предоставени от ТП ДЛС "Осогово"  може да видите тук.

Информация за осигурените количества строителна дървесина на територията на Община Кюстендил в района дейност на ТП ДГС "Кюстендил" и ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, допити през 2022г.   може да видите тук.

Информация за осигурените количества строителна дървесина на територията на Община Кюстендил в района дейност на ТП ДЛС "Осогово" и ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, допити през 2022г.   може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №654, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №29/27.01.2022 г., се разрешава изработването на проект за Частично изменение на Об-щия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №653, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №29, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.100.127 от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил за конкретизиране на застрояването, като предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за „предимно производствена устройствена зона“.
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-2304/20.01.2022 г. от Симеон Кирилов Алексов, управител на „Уника имоти“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 на ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-226/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „За друг вид производствен складов обект“ в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за предимно производствена устройствена зона (Пп).

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО:  Иван Василев Джагалов, Светлана Георгиева Гогева, Десислава Валентинова Карадакова, Тодорка Владимирова Йорданова, Росица Василева Темизова, Райка Стойова Йорданова, Васил Драганов Йорданов и Кирил Драганов Йорданов, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, собственик на поземлен имот с идентификатор  16198.35.4 по КККР на землище  с. Горна Гращица, местност Старата могила.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-86/ 20.01.2022 г. Гергана Крумова Тодорова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5,  местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона – с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-227/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за УПИ VI-„Производствени и складови дейности“ в кв. 35 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи - 31.03.2022г.

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vma-2022.pdf

ДО АНГЕЛ ВАНЧЕВ ХРИСТОВ И ВАСИЛКА ИВАНОВА ЯНЕВСКА, СОБСТВЕНИЦИ  НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.759, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛОбщина Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-103/25.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на в обхвата на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за привеждане на северозападната и източната регулационни граници на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил по имотни граници на пи 41112.503.757 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ VII, отреден за ПИ 503.757 е с площ 344 кв.м.

Възложители на проекта Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Заповед № РД-00-188/16.02.22 на Кмета на Община Кюстендил относно недопускане рапространението на Африканска чума по свинете на територията на община Кюстендил  може да видите тук.

До: Боян Георгиев Николов от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 29386.18.108 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Кирил Стоянов Черкезов от гр. София, Антоанета Александрова Якимова от гр. Кюстендил, Райка Костадинова Скерлева от гр. Кюстендил, Елена Димитрова Алексиева от гр. София, Пламен Димитров Любиков от гр. Кюстендил, Васислав Асенов Кочов от гр. София, Симеон Методиев Владимиров от гр. Перник, наследници на Вена Иванова Погачарова, собственик на ПИ 29386.18.117 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Николина Димчова Куртева от гр. София, Станка Карчева Христова от гр. Сливница, Младенчо Боянчов Станков от гр. Кюстендил, Борис Боянчов Станков от с. Вратца, наследници на ПИ 29386.18.119 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-64 /17.01.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство. 
Възложител на ПУП-ПЗ е Николай Антонов Йосифов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 

До: Боян Георгиев Николов от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 29386.18.108 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Нели Валентинова Димитрова от гр. София и Светослав Валентинов Светославов от гр. Кюстендил, наследници на Иванка Асенова Христова, собственик на ПИ 29386.18.104 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Райна Георгиева Стоименова от гр. Кюстендил, наследник на Владимир Стоянов Василев, собственик на  ПИ 29386.18.238 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-65 /17.01.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на проектния имот от земеделска в неземеделска – за малкоетажно жилищно строителство.
Възложител на проекта за ПУП-ПЗ е Николай Антонов Йосифов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян.

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-160-sv.pdf

 

ДО ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ СЛАВЕВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ X-207, КВ. ,С. ЛОЗНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-121/27.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 44183.51.95, местност „Пладнище“ от ПНИ на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Петър Исталиянов Матуски и Лиляна Исталиянова Матуска.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №652, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №29, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 65047.15.611,  местност Трите буки от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда конкретно предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означен като Жм, съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-2142/10.11.2021 г. от  Бисер Иванов Иванов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО
ВАСИЛ ВЕНКОВ ИВАНЧЕВ            
УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №24
ГРАД КЮСТЕНДИЛ                                                             

На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомявам, че на 29.12.2021 год. е издадено Разрешение за строеж №176 от Главен  архитект на Община Кюстендил, в съответствие с техническо становище по част: ,,Конструкции”– оценено за съответствие по реда на чл. 147, ал. 2 от ЗУТ от ТК по част конструктивна на инвестиционните проекти, за строеж от шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба №1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи /обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 год, изм. ДВ. бр. 23 от 22.03.2011 год., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 2012 год., изм. и доп. ДВ. бр. 56/2017 год./ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“. Находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-3433, кв. 320, по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №1345 от 26.05.1965 год. на Зам. Председател на Държавен Комитет по строителство и архитектура, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.503.2068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12215-02.11.2021 год. на Началник на СГКК – Кюстендил. С административен адрес: Град Кюстендил,  ул. „Веслец“ №24.
Съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление да обжалвате разрешението за строеж чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-162/09.02.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ Х-117 „Фурна“ в кв. 20 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на два: УПИ Х-„За фурна“, с площ 774 кв. м. и УПИ ХII-117 с площ 506 кв. м. в кв. 20.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Валиния Гаврилова Георгиева – Стоименова гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-161/ 09.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-6977 и УПИ XVI-6977 в кв. 378 по плана на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, предвиждащ изменение на границите на двата УПИ и образуване на нови УПИ XV-503.4143 и УПИ XVI – 503.4203 в кв. 378. Със Заповедта се разрешава и изработването на проект на план за застрояване в същия обхват.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Росица Райчова Шопова и Борислав Димитров Вучков.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО „СИГНАЛ –ДК“ ЕООД СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИ-ФИКАТОР № 41112.504.568, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
                       На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Об-щина Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Въз-ложител на проекта е фирма „Басик“ ЕООД. Проектът предвижда промяна на предназна-чението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“- за паркинг и тех-ническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г., за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност „Канди-ло“ от КККР на гр. Кюстендил.
        Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
        В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писме-ни предложения, възражения и искания по проекта за ПУП

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници относно:

- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересованите страни, свързани с дейността и територията на ТП ДЛС "Осогово"

- планирани дейности за 2022г. , и територии, в които ще се изпълняват

- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги

- възможностите за местно социално - икономическо развитие

- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно или духовно значение за местните общности

Уведомителното писмо може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП "ДГС  Кюстендил", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Димитър Стоянов“, ЕИК 109018584 с адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл.225, вх. 1, ет. 1.    може да видите тук.

Митра Испиридонова Стоянова,Тони Стоянов Георгиев може да видите тук.

     До Валентина Пламенова Бонева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон“ №67

          До Донка Бориславова Стоименова от гр. София, ж.к. „Дружба”, №109, вх. Б, ет. 5, ап. 17

          До Снежанка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Харковска“ №3, вх. А, ет. 1, ап. 2

          Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-15/05.01.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, насл. на Васил Йосифов Бонев придобиват право на собственост върху предоставената за ползване земя в местността Гола Велика-Терасите, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 17680.39.140.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.

          До Иво Тончев Ников от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“, №192, вх. Б, ет. 2, ап. 4         

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I – 2027, 2032, 2033, 2034 в кв. 411 на кв. „Румена войвода“ по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Ангел Здравчов Иванов. Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

            Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

До Георги Димитров Николов от гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 67, ет. 16, ап. 123

           До Венета Славева Тодорова от гр. София, ж.к. „Обеля 2“ № 275, ет. 10, ап. 49

           

            Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на отреждането на парцела от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и търговски дейности“.

           Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС Кюстендил може да видите тук.

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДЛС Осогово може да видите тук.

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници за изготвяне на списъци на правоимащи лица, желаещи да добиват дърва за огрев и строителна дървесина може да видите тук.

Страница 1 от 9

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517