ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (18)

До: Ацо Томановски, Синиша Стойковски, Сашо Станковски, Наум Ристески, Младен Кръстев, Деян Стоянов, Цветомир Емилов Николчов, Снежана Иванова Стоилова, Симеон Кирилов Алексов, Симеон Василев Рекалийски, Румен Георгиев Митов, Йордан Стоянов Стоев, Елена Пламенова Пармакова, Богомил Симеонов Пенев може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

До Петър Киров Петров от гр. Кюстендил, ул. „Гранички път“№ 11
           
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.33.83, местност Белия камък по КККР на град Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ – изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в имота с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Румен Димитров Георгиев, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1341/ 20.09.2023 г., Kметът на oбщина Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Таваличево, общ. Кюстендил в обхватa на улица с о.т. 22 до о.т. 21а и УПИ I-общ. и  УПИ II-общ. кв. 5 и УПИ IX-общ., УПИ X-общ., УПИ XI-общ. и УПИ XII-общ., кв. 48. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1340/ 20.09.2023 г. се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ул. „Осоговска“ между о.т. 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498 до квартали 228, 225 и 224 по плана за регулация на град Кюстендил. С проекта се изменя източната улична регулационна линия на ул. „Осоговска“ до квартали 228, 225 и 224 като се изменят и уличните регулационни граници на УПИ XIV-4547, XV-4546 и I-4543 в кв. 224; УПИ XV-4542 и I-4539 в кв. 225; УПИ XII-4538, XIII-4316, XIV-4317, XV-4318, XVI-4318 и I в кв. 228 като минават по  източната имотна граница на ПИ 41112.504.1407 – второстепенна улица от КККР на гр. Кюстендил. Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е Община Кюстендил.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ ПЕТРОВ  ОТ ГР. СОФИЯ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1190/21.08.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата за ПИ 63608.12.92  , местност Тръшевина, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ -  за изграждане на фотоволтаична централа до 1MWp, като параметрите на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

 Възложител на проекта е „ЕВРОДИЗАЙН 1“ ЕООД с управител Владимир Христов Симеонов.

 В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1200, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2023 г., Протокол №49, Общинският съвет разрешава на „КАМАГОНИ“ ООД да възложи за своя сметка изработването на  проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна линия за присъединяване към електропреносната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 190 KW в ПИ 35835.23.18 махала Чифутска от КККР на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил, като проектното трасе на подземното ел. захранване извън урбанизирана територия преминава през ПИ 35835.22.88 – полски път, общинска собственост. Цялото трасе е 91 м., а площта на зоната на ограничение е 364 кв. м. Присъединяването ще се извърши към ТП Каменичка Скакавица KN_0421.

С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-1249/27.07.2023 г. от Симеон Пламенов Пешев.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
Санде Богдановски, Тони Бойковски, Горан Теов, Мариян Томовски, Борис Милошевски, Драгица Илиевска-Томовска, Никола Томовски, Петра Томовска, Йовица Темелковски, Биляна Темелковска, Дарко Темелковски, Александра Темелковска, Звонимир Серафимовски, Антоние Ефтимоски, Горан Анастасоски, Деян Стефаноски, Томислав Лазаров, Небойша Симоновски, Деян Величковски, Благица Ристова, Димче Давчевски, Богдан Сентич, Димитри Томовски, Моника Стойчевска,Даниел Алексовски, Стоянче Якимовски, Роберт Стойчевски, Слагян Андрейевски, Мелани Анастасоска и Йоана Якимовска  

Относно: заличаване на адресни регистрации

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с проведено административно производство по подадена молба с вх.Рег.№94-00-3574/08.09.2023г. е издадена Заповед №РД-00-1338/20.09.2023г. на Кмета на Община Кюстендил за заличаване на  адресната Ви регистрация по постоянен адрес: с.Жабокрът, ул.“Васил Коларов“№14. С оглед предходното и на основание чл.140а, ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Вх.№19/11.09.2023

Психолог

Отговаря на изискванията

2.       

Вх.№22/13.09.2023

Психолог

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

До Ивона Феодорова Петкова от гр. Ловеч, ул. „Дунав“ №11а.
            
           Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1179 от 18.08.2023 год. на кмета на Община Кюстендил наследниците на Феодор Драганов Танев придобиват, предоставената за ползване земеделска земя в размер на 133 кв.м.,част от поземлен имот № 44183.99.28-целия с площ 533 м2 в местност Кочине, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1202, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2023 г., Протокол №49, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 41112.502.691,  местност Прогона по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за офиси и заведение за хранене с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-1075/26.06.2023 г. от  Панчо Рангелов Иванов.

Решението не подлежи на оспорване  съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1204, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2023 г., Протокол №49, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.18.412,  местност Нови лозя по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за прави-ла и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, от-говарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-1359/15.08.2023 г. от Тодор Йорданов Тодоров.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1203, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2023 г., Протокол №49, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.10.6,  местност Могила-та по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с параметри в съответствие с чл. 3 от раздел I на част II от Правила и нормативи за прилагавне на ОУПО. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-1286/03.08.2023 г. от Бисер Драганов Богоев.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1201, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2023 г., Протокол №49, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 16141.53.33,  местност Кортин дол по КККР на землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба  №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона – вилна зона /Ов/.

С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-1287/03.08.2023 г. от  Мина Младенова Иванова.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Валери Данев Йорданов от гр. Бобов дол, ул. „Н. Вапцаров” №28, вх. А, ет. 1, ап. 1
До Димитър Иванов Стоичков от гр. Кюстендил, ул. „Крали Марко“ №7а

 

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.30, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
          Възложител на проекта е Първолетка Драганова Александрова
          Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
          Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Любомир Тодоров Лучански, Георги Иванов Иванов, Иван Зарев Атанасов, Станислав Пламенов Матуски, Милорад Джорджевич, Людмила Кирилова Митова, Лилия Иванова Георгиева, Ева Михайлова Цветкова, Никола Милевски, Атанас Миланов Спиров, Яшко Алексовски, Дарко Попоски, Моника Ристовска, Зоран Пешевски, Петър Маринов Баташки, Благой Ристовски,   може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е  изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и кадастрален регистър към него за новообразувани имоти с идентификатори 04796.39.50 и 04796.39.59,  местност Плео, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №КД-03-72 от 23.05.2023 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-15-26 от 22.05.2023 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на проекта е Йордан Христов Костадинов.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 77, стр. №203 от 08.09.2023 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До: Валери Асенов Босачки, Раде Бабунски, Ненад Георгиев, Игор Тодоровски, Дани Герасов, Виктор Стойнев, Пламен Симеонов Христов, Йордан Борисов Тодоров, Емил Спасов Димитров, Росен Любенов Георгиев, Даниел Димитров Йорданов, Йована Раде Спасевска, Стоян Цветковски, Владко Ончевски, Васко Цветковски, Зоран Паласковски може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

До: Санде Богдановски, Тони Бойковски, Горан Теов, Мариян Томовски, Борис Милошевски, Драгица Илиевска-Томовска, Никола Томовски, Петра Томовска, Йовица Темелковски, Биляна Темелковска, Дарко Темелковски, Александра Темелковска, Звонимир Серафимовски, Антоние Ефтимоски, Горан Анастасоски, Деян Стефаноски, Томислав Лазаров, Небойша Симоновски, Деян Величковски, Благица Ристова, Димче Давчевски, Богдан Сентич, Димитри Томовски, Моника Стойчевска,Даниел Алексовски, Стоянче Якимовски, Роберт Стойчевски, Слагян Андрейевски, Мелани Анастасоска и Йоана Якимовска  

На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпила молба с вх.Рег.№-94-00-3574/08.09. 2023г.от собственика на имот с административен адрес: с.Жабокрът,ул.“Васил Коларов“ №14 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“.При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи нови факти и обстоятелства, различни от приложените по преписката, процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт