ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (47)

До: Евелина Димитрова Николова, Иван Троянов Коджабашев, Мария Петрова Костадинова, Васко Георгиев Гребенаров, Чавдар Георгиев Булакиев, Ирена Димитрова Иванова може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-438/ 24.03.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ -„За градина“ в кв. 363 по планa на гр. Кюстендил и имот с идентификатор 41112.502.594 по КККР на гр. Кюстен-дил по изградената на място ул. „Цар Освободител“, като площта на новообразувания УПИ I-„За озеленяване“ в кв. 363 е 3265 кв. м. С проекта се изменя уличната регулация о.т. 816-о.т. 379-о.т. 823а по границите на изградената на място улица “Цар Освободи-тел“ и регулационно обезпечение на изграденото кръгово кръстовище.
           Възложител на проекта е Община гр. Кюстендил.
           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Виктор Златанов Тасев от гр. Кюстендил
До Марина Георгиева Манова от гр. София

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-282/ 22.02.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват УПИ VII-83 в кв. 20 по плана за регулация на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Целта на проекта е отреждане
Възложители на проекта са Димитър Веселинов Димитров, Здравка Благоева Кривошийска и Ирена Веселинова Велева.
В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на  Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Ганчо Василиев Петров и Любомир Бойчев Петров, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.219 по КККР на гр. Кюстендил с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ №40

Община Кюстендил на основание чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 128, ал. 3 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със заявление вх. №УТ-23-210/ 08.02.2023 г. Даниела Йорданова Цонева-Младенова и Венета Йорданова Цонева-Камбурова са внесли за разглеждане и одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XXX-7272, кв. 43 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешно регулационните граници на УПИ XXX-7272, кв. 43 към имотните граници на ПИ 41112.500.225 по КК на гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Доля Боянова Попова-Витанова и Александър Георгиев Витанов от гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис I“№ 14, ет. 4
           
           Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-101, УПИ XIII-261, УПИ VI-„общ. НС, ГК на ОбНС“ в кв. 2 и улица с о.т.11-о.т.28 по действащия регулационен план на с. Гюешево, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2515/13.11.1984 г. Изменението предвижда привеждане на регулационните линии на УПИ XII-101 в кв. 2 по границите на ПИ 18455.501.101 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил .
        Възложители на проекта са Антони Кирилов Иванов и Красимира Димитрова Генова, гр. София.
        Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
        Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТОНИ ВЕЛИЧКОВСКИ, ВЛАДКО АНДОВ, ПЕНКА ОРДЕВА, БРАНКО АНГЕЛОВ, ИВАНА ТРАЙКОВСКА, ЗОРАНЧО ВАСЕВСКИ, НИКОЛА БЛАЖЕВ, ДАНИЕЛА БЛАЖЕВА, ЕВА ОРДЕВА, МИКИ МАНЕВ, АНГЕЛА СТОЙЧЕВСКА, БОБАН ВЕЛИЧКОВСКИ И ИГОР СТОЯНОВ

Относно: заличаване на адресни регистрации

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с проведено административно производство по преписки с вх.Рег.№94-001221/14.03.2023 г. и Рег.№ 94-00-1219/13.03.2023 г. , е издадена Заповед № РД-00-428/22.03.2023 г. на кмета на Община Кюстендил за заличаване на  адресната Ви регистрация по постоянен адрес:гр.Кюстендил,кв.“Запад“ бл.93,вх.А,ет.4, ап.9 и кв.“Запад“ бл.81,вх.В,ет.7,ап.66. С оглед предходното и на основание чл.140а,ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1016, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на:
1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 67790.12.229, 67790.12.230, 67790.12.213, 67790.12.170, 67790.12.113. 67790.12.37, 67790.12.38, 67790.12.97 и 67790.12.28, местност Средно Грамаге, по КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.
2. Проект за ПУП–ПЗ, в обхвата на ПИ 67790.12.229, 67790.12.230, 67790.12.213, 67790.12.170, 67790.12.113, 67790.12.37, 67790.12.38, 67790.12.97 и 67790.12.28 местност Средно Грамаге, по КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имотите  от „земеделска“ в „урбанизи-рана“ –  за фотоволтаична електроцентрала, като предвиденото застрояване, е в съответс-твие чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи  на предимно  производствена устройствена зона /Пп/.
 С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
 Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-222/09.02.2023 г. от Мария Ива-нова Стоянова.
 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1019, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.27.2,  местност Динката по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за безвредни производствени дейности, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-234/10.02.2023 г. от „ТРАФО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1013, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава на Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даска-лов да възложат за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на път за транспортното обслужване на ПИ 17680.8.36, местност Динката по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. Трасето започва от второстепенна улица с идентификатор 41112.504.1202 по КК на гр. Кюстендил и обхваща части от имоти 41112.50.148, з-ще гр. Кюстендил, 17680.27.19, 17680.8.55 и 17680.8.29, з-ще с. Грамаждано и достига до западната граница на имота на възложителите. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. № УТ-23-244/13.02.2023 г.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1014, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г. с протокол №43/23.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.601, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил и улица с о.т. 1588-о.т. 1164-о.т. 1163 (ул. „Студен кладенец“), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Възложител на проекта е „ТОСКАНА 2000“ ЕООД ГР. Кюстендил.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1018, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г. с протокол №43/23.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.30, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Възложител на проекта е Първолетка Драганова Александрова.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1017, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г. с протокол №43/23.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.17, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответст-вие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вил-на зона (Ов).
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Възложител на проекта е Станислав Василев Славов.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.996 от ЗГР
ДО САШО ФИМКОВ, НЕНАД МИЛАНОВСКИ ,ГОРАН СТОЯНОВ, ЯГОДА ЗАФИРОВСКА, БИЛЯНА СТОИЛОВСКА, ХРИСТИЯН ТРАЙКОВСКИ,
ВАЛЕРИО АНГЕЛОВ, ИРЕНА СПАСОВСКА, НОВИЦА АЛЕКСОВСКИ,
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКА-МИТКОВСКА, ГЬОРЕ ДИМИТРОВ, МИЛЕНА ПЕЙЧИНОВА, АДРИЯНА НОСАЧЕВА ТРАЙКОВСКА И КОНСТАНТИН МИТКОВСКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ,
 
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомявам,че във връзка с постъпила молба с вх.Рег.№94-00-1220/13.03.2023г. от един от собствениците на имот с административен адрес: гр.Кюстендил, жк. “Герена” №27 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“.При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.99б от ЗГР
ДО
МИКИ МАНЕВ, АНГЕЛА СТОЙЧЕВСКА, БОБАН ВЕЛИЧКОВСКИ И ИГОР СТОЯНОВ с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.81, вх.В, ет.7, ап.66

ТОНИ ВЕЛИЧКОВСКИ, ВЛАДКО АНДОВ, ПЕНКА ОРДЕВА, БРАНКО АНГЕЛОВ, ИВАНА ТРАЙКОВСКА, ЗОРАНЧО ВАСЕВСКИ, НИКОЛА БЛАЖЕВ, ДАНИЕЛА БЛАЖЕВА И ЕВА ОРДЕВА с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл. 93, вх.А, ет.4, ап.9

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпили  сигнали /заявление ,молба/ с вх.Рег.№№ 94-00-1219/13.03.2023 г. и 94-00-1221/13.03.2023 г. от собствениците  на имоти с административен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл.81, вх.В, ет.7, ап.66 и гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл.93, вх.А, ет.4, ап.9 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1015, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за ЧИОУПОК в обхвата на част от кадастрален район 50 по кадастралната карта на гр. Кюстендил и проект за ПУП-ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ в обхвата на ул. „Петър Ников“ /с о. т. 1041 – о. т. 1040 – о. т. 1036/ и поземлени имоти с идентификатори 41112.50.292, 41112.50.300, 41112.50.117, 41112.50.106, 41112.50.107, 41112.50.120, 41112.50.66, 41112.50.140 и 41112.504.2 по КККР на гр. Кюстендил, с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПАУОВТУЗ за жилищна устройствена зона с малка височина /Жм/. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №26-00-66/13.01.2023 г. от фирма „ЕУ ИНВЕСТ ИМОБИЛИЕН“ ЕООД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1020, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г. с протокол №43/23.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56378.9.5, местност Бурназо по КККР на землище с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана с цел изграждане на „Магазин за продажба на автомобили, склад за резервни части, площадка за складови дейности“, като предвиденото застрояване в имота е за устройствена зона за обществено обслужване „ОО“, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за обществено обслужване.
Възложители на проекта са Георги Любомиров Стоянов и Георги Симеонов Гиков– гр. Кюстендил.
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1021, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г. с протокол №43/23.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.33.83, местност Белия камък по КККР на град Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ – изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в имота с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) и одоб-рява заданието за проектиране.
           Възложител на проекта е Румен Димитров Георгиев, гр. Кюстендил.
           Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-365/ 09.03.2023 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект  за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в териториален обхват ПИ 41112.502.871, местност Решетка от КККР на гр. Кюстендил. Целта на проекта е  промяна на конкретното предназначение на цитирания имот от „За производствено-складови дейности“ в „За производствено-складови и обществено-обслужващи дейности“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.  Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-357/01.03.2023 г. от „КРАМИ – 98“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1011, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет допуска допълване на Решение №950/29.12.2022 г., Протокол №41   

Вместо: Разрешава на Даниел Владимиров Испорски да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 16026.79.363 от КККТ на с. Горановци, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ трафопост ТП „ДЗС Горановци“, разположен в ПИ 16026.80.1, местност Анъмица – пасище, общинска собственост, преминава по ПИ 16026.79.334 – селскостопански път, публична общинска собственост и достига до ново табло на ФЕЦ, разположено в имота на възложителя ПИ 16026.79.363, където ще бъде изградена ФЕЦ, като дължината на проектното трасе е 87 м., а площта на засегнатите от сервитута (по 2 м. от оста на кабела) имоти е 348 кв. м.

Да се чете: Разрешава на Даниел Владимиров Испорски да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 16026.79.363 от КККТ на с. Горановци, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ трафопост ТП „ДЗС Горановци“, разположен в ПИ 16026.80.1, местност Анъмица – пасище, общинска собственост, преминава по ПИ 16026.79.334 – селскостопански път, публична общинска собственост, ПИ 16026.79.259 – територия на транспорта – публична общинска собственост и достига до ново табло на ФЕЦ, разположено в имота на възложителя ПИ 16026.79.363, където ще бъде изградена ФЕЦ, като дължината на проектното трасе е 87 м., а площта на засегнатите от сервитута (по 2 м. от оста на кабела) имоти е 348 кв. м.

 Искането за допълване на Решение №950/29.12.2022 г. е направено със заявление вх. №94-00-950/03.02.2023 г. от възложителя Даниел Владимиров Испорски.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЕТ “НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА“, ГР. КЮСТЕНДИЛ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАВРЕВ, ГР. СОФИЯ, Н-К НА ЙОРДАН ИВАНЧОВ ЛАЗОВ
ВЛАДИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ВЕЛКОВ ОТ ГР. СОФИЯ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. СОФИЯ И СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. КОПРИВЩИЦА, Н-ЦИ НА МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
ВЕСЕЛКА ДРАГАНОВА АНТОВА, НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ И ЮЛИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТУРКОВ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-210/ 08.02.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ - за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 995 kW, като параметрите за застрояване са съобразени  с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Димитър Георгиев Бакалов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Антоанета Димитрова Кирова от гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” №76, ет. 1, ап. 1
До Николай Георгиев Велков от гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“ №36
До Ана Николова Томова от гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 93, вх. А, ет. 6         
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-175/31.01.2023 г. на кмета на Община Кюстендил, Райна Славчова Йорданова придобива право на собственост върху земеделска земя с площ 600 м2 – поземлен имот № 44183.92.1 в местността Пладнище, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-344/ 06.03.2023 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IX-78 и УПИ X-76 в кв. 17 по плана на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е  привеждане на регулационната граница между цитираните УПИ в съответствие с имотната граница между ПИ 29386.501.78 и ПИ 29386.501.79 от кадастралната карта на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-315/22.02.2023 г. от Иво Стефанов Илиев и Йордан Симеонов Петров.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ТАСКОВ, ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ГОРЧЕВА,
РУМЕН ДИМИТРОВ ГОРЧЕВ  И НАДЯ САШКОВА ГЕОРГИЕВА Н–ЦИ НА ЙОРДАН ТАСКОВ ТАНЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПИ 17751.32.25 С. ГРАНИЦА
ДО
ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
НАСЛЕДНИК НА МИЛКА НИКОЛОВА СЪРБОВА, СОБСТВЕНИК НА ПИ 17751.32.28 С. ГРАНИЦА

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-65/ 13.01.2023 г. Росица Христова Стойнева е внесла за разглеждане и одобряване проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор ПИ 17751.32.26, м. Дупката по кадастралната карта на землище с. Гра-ница, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД–18–488 от 16.02.2018 г. на изпъл-нителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана – за складова база с администра-тивна и търговска част“.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 21 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ и до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

До
Н-ци на Славка Яким Мицови
Доброслава Веселинова Езерска – Иванова от гр. София

До
Н-ци на Стоян Манев Шаински
Кирил Стоянов Шаински от гр. Кюстендил
Димчо Стоянов Манов от гр. Кюстендил

До
Н-ци на Костадин Георгиев Шопов
Любка Петрова Шопова от гр. София
Георги Петров Шопов от гр. Кюстендил

До
Н-ци на Айше Джеферова Мустафова
Асен Юриев Асеновот гр. Кюстендил
Урал Юриев Асенов от гр. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-82 /13.01.2023 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.18.272,  местност Оризарско гумно от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ - за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  
Възложител на проекта е „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД, гр. София.
В 14-дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

О НЕДЕЛИНА ТОНЕВА АНЕВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 29386.13.82, 29386.13.18 И 29386.13.21
ДО ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.23
ДО АНЕТА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА,  СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.26

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-130/24.01.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот 29386.13.65 по КККР на местност Уврат,  землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за жилищно застрояване“, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложител на проекта е Емил Любомиров Трънкаров
В 14-дневен срок от съобщението заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Даниела Благоева Ангелова - Осоговска, наследник на Стоян Митов Ангелов, бивш собственик на имот номер 16141.97.7 по помощния план на местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.

На осн. §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-100/17.01.2023 г., Кметът на община Кюстендил нарежда Милчо Асенов Цветанов да придобие право на собственост върху земеделска земя от 55 кв.м., представляваща част от ПИ 16141.101.8 (обща площ 655 кв. м.) по плана на новообразуваните имоти по  пар. 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.
            Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез община Кюстендил пред Районен съд Кюстендил.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №985, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава на „Осогово - спорт“ ЕООД да възлжи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе за изграждане на ски – влек в ПИ 52194.27.2, землище на с. Ново село, общ. Кюстендил, заедно с прилежащия сервитут. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявления вх. №№26-00-70/16.01.2023 г. от „Осогово - спорт“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №984, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 29386.77.141, местност  Сбирище по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-73/16.01.2023 г. от Винка Георгиева Златкова.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №974, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава:
      1. Изработване на проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет - Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.27.72 местност Каляшица по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил.
      2. Изработване на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 29386.27.72, местност Каляшица по КККР на, землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-22-426/16.01.2023 г. от Радка Райчова Божилова и Красимир Таков Божилов
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №978, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., разрешава на Мария Нарцис Каймаканска и Петър Данчов Петруше-вот гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – план за зас-трояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.2.33 местност До селото по КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територи-ята на имота от земеделска в урбанизирана – за „Предимно производствена зона“, с нор-мативи в съответствие с чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена с малка височина (Жм).
           Възложител на проекта е Мария Нарцис Каймаканска – гр. Кюстендил.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №976, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Об-щия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и Проект за подро-бен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 18455.48.197, местност Тесларица по КККР на землище с. Гюешево, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ – за „Предимно производствена зона“, с параметри в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за пре-димно производствена зона (ПП).
Възложител на проекта е „СОЛАР ВАЛЕЙ“ ООД чрез управител Петър Живков Пешев– гр. София.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №975, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Об-щия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и Проект за подро-бен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 18455.48.24, местност Вучковица по КККР на землище с. Гюешево, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ – за „Предимно производствена зона“, с параметри в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за пре-димно производствена зона (ПП).
Възложител на проекта е „СОЛАР ВАЛЕЙ“ ООД чрез управител Петър Живков Пешев– гр. София.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №977, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.02.2023 г. с протокол №42/26.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.217, местност Гола Велика - Страната по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на те-риторията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на уст-ройствена вилна зона (Ов).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Бойко Руменов Боянов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №980, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.02.2023 г. с протокол №42/26.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.118, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответст-вие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вил-на зона (Ов).
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Възложител на проекта е Милен Валериев Миланов.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №979, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17751.1.94, местност Кръста по КККР на землище с. Граница, общ. Кюстендил, предвиждащ промя-на на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за „Предимно производствена зона“, с параметри в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).
Възложител на проекта е Станислав Велинов Натовски чрез пълномощник Ге-орги Василев Арнаудов– гр. Кюстендил.
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №983, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 29386.18.120,  местност Дабе по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промя-на на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за ин-дивидуална жилищна сграда, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).  С решени-ето е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-61/13.01.2023 г. от Емил Тонев Димитров.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №973, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 29386.6.93 и  ПИ 29386.6.24, местност Мазнево по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюс-тендил и съседните имоти, при необходимост по КККР по реда на действащата норма-тивна уредба. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №981, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.12.81,  местност Банко-вица по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за рекреационни дейности, с с нормативи в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона от разновидност вакан-ционно селище (Ос). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-46/11.01.2023 г. от Владимир Миленков Трифкович.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №982, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 29386.76.165,  местност Вла-хов дол по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за прави-ла и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, от-говарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-60/13.01.2023 г. от Йордан Кру-мов Стефанов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ДИМЕ КРЪСТЕВ, ЗОРАН СПАСОВСКИ, ИВАН АСЕНОВ, САШО КОЛЕВ, ДРАГИЦА АРСОВСКИ, ТРАЙЧЕ НОНИЧ, ДАФИНКА ГЬОРГИЕВА, ДЕЯН ЖИВОЙИНОВИЧ, ГОРАНЧЕ СТОЯНОВСКИ И ВИКТОРИЯ ДИМИТРИЕВСКА
Във връзка с проведено административно производство по подаден писмен сигнал с вх.Рег.№66-00-8/13.01.2023г., е издадена Заповед №РД-00-143 на кмета на Община Кюстендил за заличаване на  адресната Ви регистрация по постоянен адрес:гр.Кюстендил,ул.“Гоце Делчев“№14, вх.В,ет.1,ап.17. С оглед предходното и на основание чл.140а, ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ГОКО БУКЛЕСКИ, СИЛВАНА БУКЛЕВА, МИХАЙЛО БУКЛЕСКИ,ДАРКО ЦВЕТАНОВСКИ, СТОЙКО ДИМИТРИЕВ, ПАВЛИНА ДИМИТРИЕВА,МИЛЕ ДИМЕВ, АЛЕКСАНДАР СПАСЕВ, ОЛИВЕР СТОЯНОВСКИ, ДРАГОСЛАВ КРЪСТОВСКИ, ИВИЦА ИВАНОВСКИ И ИЛЕ РИСТОВСКИ
Във връзка с проведено административно производство по подаден писмен сигнал с вх.Рег.№66-00-15/13.01.2023г., е издадена Заповед №РД-00-136/24.01.2023 г. на кмета на Община Кюстендил за заличаване на  адресната Ви регистрация по постоянен адрес:гр.Кюстендил,ул.“Даскал Димитри“№19.С оглед предходното и на основание чл.140а,ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-212/ 08.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Разрешава се и изработването на ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуван УПИ ХVII-247 в кв. 34 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
           Възложители на проекта са Миглена Асенова Манова и Павел Асенов Манов.
           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-211/ 08.02.2023 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект  за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на ПИ 29386.18.118 и ПИ 29386.18.272, местност Дабе по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е  образуване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) - УПИ I, отреден за ПИ 18.272 и УПИ II, отреден за ПИ 18.118, в нов квартал №18а по плана на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-124/25.01.2023 г. от Николай Антонов Йосифов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Даниела Мазничка, Весела Ненкова, Валентина Василева, Николина Велинова, Надя Велинова, Евгения Ташкова, Георги Ташков
ул. ,,Юстиниян“ №12
гр. Кюстендил
       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Пристройка на двуетажна жилищна сграда“,
намиращ се в гр. /с./Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Юстиниян“ №12,
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII – 5102, кв. 374 по плана на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №1/07.02.2023 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №18.
Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО Г-Н ГОРАН ТОДОРОВ, Г-Н МИЛЕ ТОДОРОВ, Г-Н СЛАДЖАН ПЕТРОВ И Г-ЖА ВИОЛЕТА ПЕТРОВ – РОДИТЕЛИ НА ДРАГАН ПЕТРОВ
КОПИЕ ДО
Г-ЖА ГАЛЯ ЗЛАТАНОВА
УЛ. "СЛИВНИЦА" №13
ГР. КЮСТЕНДИЛ
П.К. 2500

Във връзка с извършена проверка по преписка с наш Рег.№66-00-17/13.01.2023г. относно подадена молба от Галя Златанова в качеството ѝ на един от собствениците на жилище с административен адрес гр. Кюстендил, ул. "Сливница" №13, ет.1, с искане за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация Община Кюстендил Ви съобщава в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящето уведомление да се явите в сградата на Общинска администрация - Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване" за промяна на адресната регистрация. В противен случай ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес.
На основание чл. 99б, ал.5  от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, Ви уведомявам, че лицата чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена са длъжни в едномесечен срок от уведомяването да подменят личните си документи.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО Г-ЖА САНЯ НИКОЛОВСКА, Г-Н ВАНГЕЛ  БЕЛТАШЕВ, Г-Н БУДЕ ТРАЙКОСКИ, Г-Н СТОЯНЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, Г-Н ЯКИМЧЕ ГИЧЕВСКИ, Г-Н АЛЕКСАНДАР МИТЕВСКИ, Г-ЖА ВИОЛЕТА МИТЕВСКА, Г-Н ВЛАДИМИР МИТЕВСКИ И Г-Н ДАРКО АТАНАСОВСКИ

КОПИЕ ДО
Г-Н ЛЮБЧО ВЕЛИЧКОВ
УЛ. "КОЛУША" №46
ГР. КЮСТЕНДИЛ
П.К. 2500

Във връзка с извършена проверка по преписка с наш Рег.№66-00-18/13.01.2023г. относно подадена молба от Любчо Величков в качеството му на един от собствениците на жилище с административен адрес гр. Кюстендил, ул. "Колуша" №46, с искане за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация Община Кюстендил Ви съобщава в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящето уведомление да се явите в сградата на Общинска администрация - Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване" за промяна на адресната регистрация. В противен случай ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес.
На основание чл. 99б, ал.5  от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, Ви уведомявам, че лицата чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена са длъжни в едномесечен срок от уведомяването да подменят личните си документи.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт