ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

 

 

11.06.2024 ГОД. (ВТОРНИК)

 

1.    

11.06.2024г.

Вх.№18/08.05.2024г.

10.00 ч.

2.    

11.06.2024г.

Вх.№1/17.04.2024г.

10.10 ч.

3.    

11.06.2024г.

Вх.№8/24.04.2024г.

10.20 ч.

4.    

11.06.2024г.

Вх.№20/09.05.2024г.

10.30 ч.

5.    

11.06.2024г.

Вх. №2/18.04.2024г.

10.40 ч.

6.    

11.06.2024г.

Вх. №25/15.05.2024г.

10.50 ч.

7.    

11.06.2024г.

Вх. №27/15.05.2024г.

11.00 ч.

8.    

11.06.2024г.

Вх. №30/17.05.2024г.

11.10 ч.

9.    

11.06.2024г.

Вх.№6/22.04.2024г.

11.20 ч.

10.                       

11.06.2024г.

Вх.№10/25.04.2024г.

11.30 ч.

11.                       

11.06.2024г.

Вх.№15/30.04.2024г.

11.40 ч.

12.                       

11.06.2024г.

Вх.№21/09.05.2024г.

11.50 ч.

13.                       

11.06.2024г.

Вх.№24/14.05.2024г.

12.00 ч.

14.                       

11.06.2024г.

Вх.№12/26.04.2024г.

12.10 ч.

15.                       

11.06.2024г.

Вх.№28/16.05.2024г.

12.20 ч.

16.                       

11.06.2024г.

Вх.№3/19.04.2024г.

12.30 ч.

17.                       

11.06.2024г.

Вх.№4/19.04.2024г.

12.40 ч.

18.                       

11.06.2024г.

Вх.№5/22.04.2024г.

12.50 ч.

19.                       

11.06.2024г.

Вх.№7/24.04.2024г.

13.00 ч.

20.                       

11.06.2024г.

Вх.№9/25.04.2024г.

13.10 ч.

21.                       

11.06.2024г.

Вх.№13/29.04.2024г.

13.20 ч.

22.                       

11.06.2024г.

Вх.№14/29.04.2024г.

13.30 ч.

23.                       

11.06.2024г.

Вх.№22/10.05.2024г.

13.40 ч.

24.                       

11.06.2024г.

Вх.№29/16.05.2024г.

13.50 ч.

25.                       

11.06.2024г.

Вх.№11/26.04.2024г.

14.00 ч.

26.                       

11.06.2024г.

Вх.№16/02.05.2024г.

14.10 ч.

27.                       

11.06.2024г.

Вх.№26/15.05.2024г.

14.20 ч.

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-918/26.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с окончателен резултат:

Първо място: вх. № 94-00-2257/22.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.       

Вх. №1/17.04.2024г.

Управител, Социален работник, социален терапевт, трудотерапевт

Отговаря на изискванията

2.       

Вх. №2/18.04.2024г.

Социален работник

Отговаря на изискванията

3.       

Вх. №3/19.04.2024г.

Трудотерапевт

Отговаря на изискванията

4.       

Вх. №4/19.04.2024г.

Трудотерапевт

Отговаря на изискванията

5.       

Вх. №5/22.04.2024г

Трудотерапевт, Социален терапевт

Отговаря на изискванията

6.       

Вх. №6/22.04.2024г.

Социален терапевт,Трудотерапевт, Работник поддръжка /домакин

Отговаря на изискванията

7.       

Вх. №7/24.04.2024г.

Трудотерапевт

Отговаря на изискванията

8.       

Вх. №8/24.04.2024г.

Управител

Отговаря на изискванията

9.       

Вх. №9/25.04.2024г.

Трудотерапевт

 

Отговаря на изискванията

10.   

Вх. №10/25.04.2024г.

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

11.   

Вх. №11/26.04.2023г.

Работник поддръжка /домакин

Отговаря на изискванията

12.   

Вх. №12/26.04.2024г.

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

13.   

Вх. №13/29.04.2024г.

Трудотерапевт

 

Отговаря на изискванията

14.   

Вх. №14/29.04.2024г.

Трудотерапевт

 

Отговаря на изискванията

15.   

Вх. №15/30.04.2024г.

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

16.   

Вх. №16/02.05.2024г.

Работник поддръжка /домакин

Отговаря на изискванията

17.   

Вх. №18/08.05.2024г

Счетоводител

Отговаря на изискванията

18.   

Вх. №20/09.05.2024г.

Управител

Отговаря на изискванията

19.   

Вх.№21/09.05.2024г.

Социален терапевт

 

Отговаря на изискванията

20.   

Вх. №22/10.05.2024г.

Трудотерапевт

 

Отговаря на изискванията

21.   

 Вх. №23/14.05.2024г.

Медицинска сестра

Отказал се от участие

22.   

Вх. №24/14.05.2024г.

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

23.   

Вх. №25/15.05.2024г.

Социален работник

трудотерапевт

Отговаря на изискванията

24.   

Вх. №26/15.05.2024г.

Работник- поддръжка/ домакин

Отговаря на изискванията

25.   

Вх. №27/15.05.2024г.

Социален работник

Отговаря на изискванията

26.   

Вх. №28/16.05.2024г.

Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

27.   

Вх. №29/16.05.2024г.

Трудотерапевт, управител, работник- поддръжка/домакин

Отговаря на изискванията

28.   

Вх. №30/17.05.2024г.           

Социален работник

Отговаря на изискванията

29.   

Вх. №31/17.05.2024г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ НА Вх. №23/14.05.2024 г.

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Вх. №17/08.05.2024г.

Социален терапевт

Завършеното образование не е съгласно изискванията

 

2

Вх. №19/09.05.2024г.

Социален терапевт

Завършеното образование не е съгласно изискванията

 

Графика за събеседване ще бъде публикуван на 28.05.2024г. на сайта на община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с окончателен резултат:

Първо място: вх. № 93-00-816/18.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-824/08.05.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се явя за решаване на тест на 21.05.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 21.05.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.

Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•    При провеждане на интервюто комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kyustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 10.05.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед №РД-00-787/30.04.2024година на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 16.05.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.
Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 16.05.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:
1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.
2. Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
Комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия..
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kyustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед №РД-00-786/30.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 17.05.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.
Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 17.05.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:
1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.
2. Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
Комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия..
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kyustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел "Правни дейности и контрол за спазване на решенията на общински съвет" при дирекция "Правни дейности и обществени поръчки" Общинска администрация - Община Кюстендил
Допуска до конкурс кандидат: Заявление с вх.№93-00-816/18.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 30

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт