ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (271)

По проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.         

13.06.2023г.

Вх.­­№132/23.05.2023г.

10:00

2.         

13.06.2023г

Вх.­­№133/23.05.2023г.

10:10

3.         

13.06.2023г

Вх.­­№134/25.05.2023г.

10:20

4.         

13.06.2023г

Вх.­­№135/29.05.2023г.

10:30

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Вх.­­№132/23.05.2023г.

Акушерка/Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

2.       

Вх.­­№133/23.05.2023г.

Акушерка/Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

3.       

Вх.­­№134/25.05.2023г.

Рехабилитатор/Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

4.       

Вх.­­№135/29.05.2023г.

Рехабилитатор/Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, проект „Център за работа с деца на улицата” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г.на ОбС-Кюстендил, Община Кюстендил представя следнотo:

 1.     Ръководител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
3)   Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4)  Професионален опит – минимум 2 /две/ години;
5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, предоставяни в ЦРДУ.
-  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за работа с деца на улицата”/ЦРДУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в общността;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5/ Извършва анализ на дейността на ЦРДУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦРДУ;
10/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
11/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
12/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
13/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦРДУ;
14/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
15/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
16/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
2. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит – 1 година;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

3.   Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление –Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – 1 година;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера
6/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Община Кюстендил;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

4.     Специалист „Социални дейности“
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
3/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Подпомага изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/ Подпомага изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Участва в координирането на дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Община Кюстендил;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

5. Медицински специалист - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
3/ Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;
4/ Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;
5/  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;
6/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;
7/ Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;
8/ Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 9/ Води необходимата документация и отчетност;
 10/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
11 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

6.      Педагог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
4/ Участва в изработването на  индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
 6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
  7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
  8/ Води необходимата документация и отчетност;
  9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ.
 10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
 
7.   Помощник възпитател – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Прилага педагогическите принципи, подходи и методически изисквания за организиране на работата в ЦРДУ, по указания на педагога;
2/ Оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;
3/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
4/ Стимулира децата за участие във форми на образование и занимания по интереси;
5/ Прилага възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на децата;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/ Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

8.     Логопед – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3/ Специалност – логопед, или професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/    Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата в риск  и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2/    Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в поведението;
3/    Изследване на говорното развитие на всяко дете, ползващо услугите, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4/    Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
5/    Участие в изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите индивидуални планове за подкрепа с децата и техните семейства;
6/    Участие в групи за работа с родители;
7/    Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и потребности;
8/    Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
9/    Подпомагане, съвместно с мед. лице на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
10/    Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
11/    Осъществяване на партньорство със семейството на детето и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
12/    Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
13/    Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
14/  Води необходимата документация и отчетност;
15/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
16/ Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;
17/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

9. Счетоводител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/Професионален опит – не се изисква.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦРДУ;
5/ Отговаря за доставките на консумативи и материали, необходими за нуждите на социалната услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
6/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

10. Шофьор/Работник поддръжка – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/    Завършено средно образование;
2/    Професионален опит – не се изисква;
3/     Свидетелство за управление на МПС – Категория В;
4/    Ще се счита за предимство:
- да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип, наблюдателност и отговорност;
- лоялност към работодателя си, способност за вземане на решения, произтичащи от дейността му.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/    Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в „Център за работа с деца на улицата”;
2/    Събира и изнася отпадъци на определените за целта места;
3/    Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжката;
4/    Следи за изправността на отчитащите прибори и уреди;
5/    Разпознава, разчита и използва електротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
6/    Поддържа складове, мазета и дворни площи;
7/    При необходимост извършва контрол на влизане и излизане на посетителите на Центъра;
8/  Управлява поверения му автомобил;
9/ Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила;
10/ Води необходимата документация.
11/ Изпълнява и други възложени задачи от ръководителя на ЦРДУ.

11.  Социален медиатор – 2 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Поддържа хигиената в ЦРДУ и прилежащите площи;
2/ Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на Ръководителя на ЦРДУ;
3/ Отговаря за хигиената на децата и оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;
4/ Отговаря за хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с децата;
5/Оказва подкрепа и обслужване на децата;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/ Стимулира децата за участие във форми на образование и занимания по интереси;
8/Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;
9/ Участва в планираните дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1
-  Автобиография - по образец- Приложение 2
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;

         Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
        Кандидатите могат да кандидатстват за различни длъжности в ЦРДУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
        Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности”  към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 26.05.2023 г. до 15.06.2023 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 16.06.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТИ 223 И 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
Обявление  за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” /ЦУРДР/ - гр. Кюстендил, за следните длъжности:

1.Педиатър – 0,5 щ. бр.;
2.Акушерка/Медицинска сестра – 1 щ. бр.;
3.Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

1.Педиатър – 0,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)Завършено висше образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
3)Специалност – педиатрия;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Ще се счита за предимство:
-добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
-способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
2)При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
3)Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
4)Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
5)Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
6)Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
7)Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
8)Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
9)Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
10)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
11)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

2.Акушерка/Медицинска сестра - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)Завършено медицинско образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Специалист”;
3)Специалност – медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър/медиатор или социален работник;
2)При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на ЦУРДР;
3)Провеждане на здравно консултиране на родители на деца от 0 до 7 год., включително и работа на терен;
4)Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата.
5)Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
6)Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР;
7)Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, и подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
8)Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с потребителите, съвместно с другите специалисти от ЦУРДР;
9)Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Центъра;
10)Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите по проекта;
11)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
12)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР;

3. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3) Специалност – рехабилитация, кинезитерапия;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности в „Център за услуги за ранно детско развитие”, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2)Разработване на кинезитерапевтични програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
3)Изследване на моторното развитие на всяко дете, насочено към услугите в „Център за услуги за ранно детско развитие”, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4)Информиране на родители и специалисти относно особеностите на моторното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на моторното развитие на детето им;
5)Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата от „Център за услуги за ранно детско развитие”;
6)Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
7)Участие в групи за работа с родители;
8)Разработване и прилагане на подходящи планове за кинезитерапевтични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
9)Провеждане на дейности за развитие на уменията на децата за придвижване в различна среда (закрити и открити пространства);
10)Подпомагане, съвместно с логопед на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с подобни проблеми;
11)Направляване на домашната кинезитерапевтична интервенция;
12)Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
13)Осигуряване на безопасна и подходяща употреба на адаптивно оборудване, ортопедични и други технически средства за рехабилитация, които подпомагат проявяващия се потенциал за развитие на детето, улесняване на практикуването на умения или предотвратяване на прогресивни вторични усложнения;
14)Участие в екипните срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата, в която участва „Център за услуги за ранно детско развитие”;
15)Поддържане на пълни кинезитерапевтични досиета на децата, създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;
16)Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители, относно моторното развитие на децата им;
17)Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
18)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
-Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
-Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
-Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
-Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
-Да притежават компютърна грамотност;
-Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 22.05.2023 г. д.о 17:00 часа на 29.05.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31
ВАЖНО: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 01.06.2023 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил обявява конкурс  за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СПОРТ И ТУРИЗЪМ" при дирекция "Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :


1.    Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове в областта на спорта и туризма, разработва и организира изпълнението на общинския спортен календар.
2.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.    По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – педагогика, спорт, туризъм
•    Години професионален опит  - 3 /три/ години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.    По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма

3.    Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
4.    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 200 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

Вх. № на кандидата

ТОЧКИ

1.

Вх.­­ №4 /21.04.2023г.

15 т.

2.

Вх. №6/27.04.2023г.

14 т.

3.

Вх. №5/24.04.2023г.

11 т.

4.

Вх.­­№7/27.04.2023г.

10т.

5.

Вх.­­№3 /21.04.2023г.

6 т.

6.

Вх. №1/12.04.2023г.

6 т.

 

Трудов договор се сключва с лицата, класирани на 1 – во и 2-ро място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo: 

1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх.­­№1/12.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

2.        

Вх.­­№3 /21.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

3.        

Вх.­­№4/21.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

4.        

Вх.­­№5/24.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

5.        

Вх.­­№6/27.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

6.        

Вх.­­№7/27.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

 ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Вх. ­­№2/12.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

 

Дипломата за професионална квалификация не отговаря на изискванията

2

Вх. №8/27.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Завършеното образование не е съгласно изискванията за професионално направление

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo: 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

09.05.2023 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

09.05.2023

Вх. №1/12.04.2023г.

11:45 ч.

2.                   

09.05.2023

Вх.­­№3 /21.04.2023г.

11:55 ч.

3.                   

09.05.2023

Вх.­­ №4 /21.04.2023г.

12:05 ч.

4.                   

09.05.2023

Вх. №5/24.04.2023г.

12:15 ч.

5.                   

09.05.2023

Вх. №6/27.04.2023г.

12:25 ч.

6.                   

09.05.2023

Вх.­­№7/27.04.2023г.

12:35 ч.

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с множествени увреждания и техните семейства"/ЦПЛУ/ с адрес:общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

1.   Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦПЛУ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦПЛУ.

2. Логопед – 1 щ. бр.
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 и 224 /Общинска поликлиника/ от 05.05.2023 г. до 15.05.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-31
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 16.05.2023 г. На информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „яворов”6, ет. 2, кабинет  223 и 224 /общинска поликлиника/ и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

1.  Социален терапевт – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ПЖ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3/Приучава настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ПЖ;
7/Работа по график.
 Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено средно образование- копие         
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Преходно жилище с. Преколница  от 02.05.2023г. до 12.05.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 12.05.2023г. .   
Телефон за информация: 0899 230 864


Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 20

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт